POĎAKOVANIE (Športový klub)

Zverejnené: 21.06.2012 18:25:41

POĎAKOVANIE 

sportovy_klub 

 

ŠK Štiavnik ďakuje všetkým svojim priaznivcom a podporovateľom za prejavenú podporu v súťažnom ročníku 2011 / 2012 .

Želáme všetkým príjemné prázdniny a dovolenkový oddych.

Veríme že po dňoch oddychu si opäť nájdete cestu na naše ihrisko a budete nám svojim povzbudzovaním pomáhať v športovom zápolení s cieľom dosiahnuť úspech pre klub , obec a pre vaše športové vyžitie.

Ešte raz srdečne ďakujeme a tešíme sa na vašu návštevu v novom súťažnom ročníku 2012 / 2013

 

 

lukas.komanec

Nová verzia stránky (Obec)

Zverejnené: 28.04.2012 02:44:23

Dňa 28.4.2012 sme nasadili nový dizajn a funkcie na oficiálnu webstránku obce. Sami sa môžete presvedčiť, že sa jedná o radikálnu inováciu stránky. Týmto krokom sa snažíme zlepšiť prehľadnosť jednotlivých sekcií, ľahšiu prácu s menu a vyhľadávaním a držať krok so súčasnými dizajnovými trendmi na webe.

Veríme, že sa Vám bude nový vzhľad stránky páčiť.

Team tvorcov stiavnik.sk

jusi

Novoročný príhovor starostu (Obec)

Zverejnené: 20.01.2012 11:17:44

Vážení spoluobčania!


Dovoľte mi, aby som Vás v prvých dňoch roku 2012 čo najsrdečnejšie pozdravil, poprial Vám
pevné zdravie, šťastie a spokojnosť po celý rok.
Patrí sa Vás, pre ktorých je obecný úrad zriadený informovať, čo sa v priebehu uplynulého
roku udialo a zároveň čo sa na ďalší rok plánuje.

Personálny manažment
Po nástupe na funkciu som odvolal z funkcie prednostu obecného úradu a na vlastnú žiadosť
odišiel p. Pobijak Ján, ktorý bol zvolený do funkcie poslanca obecného zastupiteľstva (OZ),
a teda funkcia poslanca a zároveň zamestnanca obecného úradu je nezlučiteľná.
Tieto funkcie som neobsadil novými pracovníkmi, riadenie obecného úradu vykonávam
osobne a riadenie aktivačných pracovníkov som rozdelil ostatným zamestnancom obecného
úradu a to:
- vedúcej školskej jedálne
- vedúcej domova sociálnych služieb (DSS)
- pracovníkom obecného úradu p. Machciníkovi a p. Kušanovi
V priebehu roka sa nám podarilo výrazne zvýšiť disciplínu na pracoviskách a tiež som
spokojný s kvalitou práce našich aktivačných pracovníkov. Za ich pomoci sa nám podarilo
zlepšiť starostlivosť hlavne o nehnuteľný majetok obce.
18.04.2011 bola otvorená prevádzka domova sociálnych služieb (DSS) s tým, že k trom
dovtedy prijatým zamestnancom som prijal ďalších 5 do funkcie a to 3 zdravotné sestry, 1
opatrovateľka a 1 pomocná sila.
Funkcie opatrovateľky v počte 4 sú obsadzované z úradu práce, kde úrad práce hradí 95%
mzdy týchto pracovníčok.
Ďalej bol v mesiaci 11/2011 odvolaný konateľ Pálenice s.r.o. Štiavnik. Do funkcie konateľa
bol vymenovaný p. František Červenec.
Proces odvolania doterajšieho konateľa Pálenice bol prejednaný na 7 riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva (OZ) a vzalo na vedomie odvolanie doterajšieho konateľa
a ustanovenie nového konateľa Pálenice Štiavnik.
Cieľom zmeny je stransparentnenie verejného obstarávania a zefektívnenie čerpania
finančných prostriedkov Pálenice. Obec je akcionárom spoločnosti v 96%.
Na obecnom úrade som nebol spokojný s rozdelením jednotlivých referátov, ktoré boli
rozdelené nerovnomerne a vykonávané pracovné činnosti neboli v súlade s platnými
pracovnými zmluvami.
Taktiež spravovanie registratúrnych záznamov a registratúrneho strediska (obecný archív)
nebolo zavedené. Nebola zavedená žiadna evidencia registratúrneho strediska (archívu).
Na základe týchto skutočností som prepracoval Organizačný poriadok obecného úradu
Štiavnik, ktorý platí od 01.01.2012. Taktiež bolo vykonané nové zaradenie zamestnancov
obecného úradu na novo vytvorené úseky a boli spracované všetky potrebné pracovnoprávne
úkony s jednotlivými zamestnancami.

Starostlivosť o zverený majetok obce, investície
- Kolaudácia budovy obecného úradu a čističky odpadových vôd pri obecnom úrade
Budova obecného úradu bola dostavaná v roku 2008, kedy sa aj celá agenda presunula do
novej budovy. Nebola však skolaudovaná. Bolo potrebné vyžiadať stanoviská dotknutých
orgánov štátnej správy, odstrániť nedostatky zistené pri prvom pokuse o kolaudáciu v roku
2009, opätovne vykonať revízie vyhradených technických zariadení, kde sa zistilo, že
elektrická prípojka nevyhovuje a musela byť aj s rozvodnou skriňou zrekonštruovaná. Taktiež
bolo nutné odstrániť nedostatky v čističke odpadových vôd pri obecnom úrade. Budova bola
skolaudovaná 23.08.2011.

- Kolaudácia kotolne v telocvični
Kotolňa v telocviční (plynová) bola postavená bez projektovej dokumentácie a bez
stavebného povolenia. Po dopracovaní projektovej dokumentácie, vykonaní príslušných
revízii a vyžiadania príslušných stanovísk orgánov štátnej správy bola kotolňa skolaudovaná 14. 07. 2011.

- Domov sociálnych služieb (DSS)
Budova sociálnych služieb (DSS) bola dokončená, ale nebola spôsobilá na začatie prevádzky.
Chýbali dobudovať a dovybaviť priestory pre pranie a sušenie bielizne, priestory pre výdaj
stravy neboli vybavené kuchynským náradím, chýbali práčky, televízor, prečerpávačka vody,
oplotenie za domovom sociálnych služieb, základné hygienické vybavenie tohto zariadenia.
Dokončenie do dnešného stavu stálo 9800 €.

- Úprava nádvoria a objektu Materskej škôlky
V Materskej škôlke boli zrekonštruované sociálne zariadenia na dvoch poschodiach, ktoré
boli ešte v pôvodnom stave a na vstupné chodby bola položená nová dlažba. Na nádvorí
Materskej škôlky bol dokončený plot pri p. Košútovi a upravený terén na trávnik tak, aby mali
deti kultúrne a bezpečné prostredie.

- Lávka cez Štiavnický potok pri Základnej škole
V druhej polovici roka bola postavená lávka cez Štiavnický potok pri zdravotnom stredisku
ktorej projekty boli spracované predchádzajúcim vedením obecného úradu.
Lávka bola odsúhlasená aj projektantom, ktorý spracúva štúdiu centra obce s tým, že sa
prepojí časť okolo obecného úradu s časťou okolo zdravotného strediska, bytoviek a kostola.
Po dobudovaní chodníka od Halifaxu po Základnú školu vznikne bezpečný okruh umožňujúci
presun po novom chodníku cez most k obecnému úradu a cez novú lávku naspäť
k zdravotnému stredisku. Jej využitie sa ukázalo ako opodstatnené aj pri organizácii Hodov,
kedy sa podarilo využiť Lávku a odkloniť celé dianie do bezpečného priestoru pri obecnom
úrade a okolo Jedloviny.

- Oprava uličiek
V roku 2011 sme začali s opatreniami na uličkách na sprístupnenie Vašich domovov aj
v nepriaznivom hlavne zimnom období. Niektoré uličky bolo treba najskôr odvodniť
uložením odvodňovacích korýtok a nasledovne asfaltovanie zničeného telesa cesty. Podarilo
sa nám zrealizovať cca 1450 metrov uličiek v čom chceme pokračovať aj v ďalšom roku.

- Rekonštrukcia Základnej školy
Vďaka rozbehnutému projektu z predchádzajúcich rokov sa podarilo v roku 2011 dokončiť
kompletnú rekonštrukciu Základnej školy, ktorej cena bola cca. 900 000 € z čoho obec hradí 5
%. Naviac práce, ktoré neboli zahrnuté v projekte, ale boli posúdené obecným zastupiteľstvom
(OZ) ako nevyhnutné, stáli celkom 32 300 €.
Môžeme teda skonštatovať, že naše deti majú dôstojnú školu, ktorá znesie kritérium tejto
doby a predpokladáme, že bude slúžiť niekoľkým generáciám do budúcnosti.

- Odpredaj 14. bj. (školská bytovka)
V priebehu roka 2011 bol zrealizovaný odpredaj bytov oprávneným užívateľom v školskej
bytovke v súlade s platnou legislatívou. Nájomníkom, ktorí nemali vysporiadané finančné
vzťahy s obcou, byty neboli odpredané.
Neobsadené byty ako 1 izbový byt a 2 nedostavané byty boli ponúkané k odpredaju
obchodnou verejnou súťažou. Podarilo sa predať 1 izbový byt. O 2 nedostavané byty
neprejavil nikto záujem.
To znamená, že obec je vlastníkom dvoch obsadených bytov p. Lukniša a p. Šutaru a dvoch
nedokončených bytov v spomínanej školskej bytovke.

Kultúra a šport
V našej obci aktívne vystupuje niekoľko organizácii, ktoré organizujú občanov našej obce
a vytvárajú pre nich spestrenie ich života v rámci možnosti danej organizácii. Ich činnosť nie
je len ich zábava, ale vedia odovzdať svoje umenie alebo produkty aj Vám občanom našej
obce.
Mohli sme ich vidieť aj na:

Fašiangový sprievod, ktorý organizačne zabezpečoval folklórny súbor Štiavničan
a o program sa tiež postarali folklórny súbor Javorník a folklórny súbor Javorníček.

Deň matiek pre vás pripravil Obecný úrad Štiavnik s kultúrnym programom našich detí –
žiakov Základnej školy Štiavnik.

Výstava historických fotografii, krojov, výrobkov z dreva, ktorú pre Vás organizačne
zabezpečila Jednota Dôchodcov.

Pálenie Jánskej vatry je v našej obci, ale aj širšom okolí tradičná oslava najkratšej noci
v roku. V uplynulom roku pre Vás obec Štiavnik za pomoci dobrovoľného hasičského zboru
pripravila spoločnú Jánsku vatru na školskom dvore. Celá akcia bola spestrená vystúpením
folklórnym súborom Javorník, folklórnym súborom Štiavničan a folklórnym súborom pri
súkromnom centre voľného času (SCVČ). Bolo možné ochutnať kvalitný kotlíkový guláš
a zabaviť sa pri reproduktorovej hudbe.

Heligónka
Už tradičná akcia v našej obci organizovaná folklórnym súborom Štiavničan má u Vás veľký
ohlas. Na poslednom ročníku sa zúčastnilo celkovo 45 účinkujúcich občanov Štiavnika, ale aj
harmonikárov nášho okolia a taktiež aj z Moravy a Čiech.
Súčasne bolo možné ochutnať aj kotlíkový guláš spestrený kvalitným mäsom z diviny od
našich poľovníkov z poľovníckeho združenia Javorník Štiavnik.

Hubertovské slávnosti - taktiež už tradičná akcia poľovníckeho združenia, ktoré pri tejto
príležitosti prezentuje ulovené trofeje, kvalitný poľovnícky guláš s občerstvením a kultúrnym
programom.

Hody v našej obci majú spomedzi kultúrnych akcii najstaršiu históriu a počas doby sa
významne zmenil aj priebeh týchto slávností. V poslednom ročníku bolo snahou obce
zabezpečiť nielen tradičné kultúrne vyžitie, ale aj bezpečnosť priebehu týchto slávností. Bola
dostavaná lávka cez Štiavnický potok a tak sa mohlo celé dianie presunúť mimo hlavnej
cesty.

Vianočné trhy
Dá sa povedať, že vianočné trhy si získali priaznivcov vo väčšine miest ale aj väčších obcí aj
našom okolí. Preto pre Vás obecný úrad pripravil v predvianočnom období vianočné trhy,
ktoré boli spojené so štiavnickou zabíjačkou a kultúrnym pásmom vianočných zvykov
a tradícii, ktoré pre Vás organizačne pripraví folklórny súbor Štiavničan, folklórny súbor
Javorník, folklórny súbor pri súkromnom centre voľného času a folklórneho súboru
Javorníček. Taktiež aj folklórne súbory z nášho okolia.

Okresná súťaž dobrovoľného hasičského zboru (DHZ)
Naša obec bola poverená zorganizovať okresnú súťaž dobrovoľného hasičského zboru okresu
Bytča. Celú akciu organizačne zabezpečili naši hasiči, ktorí sa samotnej súťaže zúčastnili aj
ako súťažné družstvo.

Športový klub Štiavnik v priebehu roku zabezpečoval organizačne, ale samozrejme aj
výkonmi našich futbalistov majstrovské futbalové zápasy jarného kola a jesenného kola.
Okrem toho zorganizovali 2. ročník minifutbalového turnaja F-CaP,
2. ročník minifutbalového turnaja mladších žiakov a zvláštnu pozornosť si zaslúži benefičný
zápas zorganizovaný na pomoc Terke Hanulíkovej.

Investičné zámery v našej obci na rok 2012

1. Oprava obecných komunikácií a ich údržba
Viem, že pre Vás občanov je údržba uličiek jedna z najdôležitejších služieb, ktoré Vám obec
poskytuje. Vzhľadom k tomu, že realizácia kanalizácie a vodovodu v obci bude ak všetko
pôjde dobre, najskôr o 2-3 roky (schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, výber
dodávateľa a až potom realizácia) rozhodol som sa pre opravy uličiek. Kritéria postupu prác
na jednotlivých uličkách sú nasledovné:
-ulice, ktoré prívalové vody zaplavujú a následne rodinné domy a sú často nepriechodné
-ulice s najväčším počtom obyvateľov
Každú akciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo (OZ), tak aby nebolo rozhodovanie subjektívne,
prípadne aby neboli uprednostňované niektoré skupiny občanov pred objektívnou potrebou.
Na rok 2012 je vyčlenených v rozpočte 60 000 € čo predstavuje cca 2000 metrov uličiek.
K dnešnému dňu je novovyasfaltovaných 7500 metrov z celkovej dĺžky uličiek 18000 metrov.
Spôsob financovania 100 % obec.

2. Oprava zdravotného strediska
Zdravotné stredisko je budova postavená v 70 rokoch minulého storočia a už nutne vyžaduje
opravu hlavne z hľadiska energetického využívania budovy a to výmena okien a zateplenie,
ale aj z hygienického a funkčného hľadiska interiéru budovy.
Na rok 2012 je vyčlenených na zateplenie a výmenu okien 70 000 € a v ďalších rokoch
budeme postupne po etapách opravovať aj interiér budovy.
Spôsob financovania 100 % obec.

3. Regulácia potokov
Obec Štiavnik má v pláne na rok 2012 prihlásiť sa k výzve na realizáciu protipovodňových
opatrení na potokoch Jastrabie, Botčínovce, Malinné, Štiavniček, Tancová, Višňové, Kykula,
Jačmeňovce. S tým, že na potoku Malinné sa má opraviť aj požiarna nádrž nad bývalým
roľníckym družstvom, ktorá by sa za určitých podmienok mohla využívať aj na
kultúrno-rekreačné účely.
Celková odhadnutá cena 850 000 €.
Spôsob financovania 95 % eurofondy, 5 % obec.

4. Výstavba polyfunkčného objektu pri Základnej škole
V centre obce pri zdravotnom stredisku obec vlastní budovu Garáže a kotolňu, ktorá je
v dezolátnom stave a preto by vyžadovala opravu. Zároveň však chýba v centre obce
polyfunkčná budova na poskytovanie služieb občanom s využitím dvoch nadzemných podlaží
na výstavbu bytov.
Uvedená budova bude financovaná záujemcami o predajné priestory v prízemí a žiadateľmi
o byty nadzemné poschodia (bytová časť). Obec sa k tejto stavbe pripojí a to vytvorením
oddychovej zóny v záhrade za zdravotným strediskom a parkovacími miestami v okolí
novopostaveného polyfunkčného domu.
Taktiež s využitím podobného modelu financovania chceme dokončiť dva rozostavané byty
v školskej bytovke a odovzdať ich do užívania našim občanom.
Spôsob financovania : nebytové priestory 100 % žiadateľ
bytové priestory 20 % žiadateľ 80 % úver s 1 % úrokom na 30 rokov.

5. Zberný dvor
Po vykonaní zápisu vlastníctva odkúpených pozemkov katastrálnym úradom a následnom
vysporiadaní podielového vlastníctva na zakúpených pozemkoch v lokalite bývalého
roľníckeho družstva cca 5 500 m2 bude spracovaný projekt zberného dvora a žiadosť
o nenávratný finančný príspevok tak, aby sa v roku 2013 mohla realizovať výstavba zo
zdrojov Európskej únie.
Zberný dvor úzko súvisí so separovaným zberom komunálneho odpadu. Čím viacej odpadu
dokážeme vyseparovať, o to menej zaplatíme za skladovanie odpadu na skládke v Mikšovej.
Taktiež forma zberu, tuhého komunálneho odpadu do veľkokapacitných kontajnerov je už
prekonaná. Počas mojej ročnej pôsobnosti som žiaľ zistil, že veľkoobjemové kontajnery sú
i napriek viacerým upozorneniam v obecnom rozhlase naplnené komoditami, ktoré by mali
byť v na to určených malých kontajneroch. Takže občanom vôbec nezáleží na triedení
odpadu, čím by sa výrazne znížili náklady na tuhý komunálny odpad. Preto plánujem zmeniť
spôsob zberu odpadu hlavne s Vašou pomocou:
- dôsledným separovaním druhotných surovín - papier, plasty, sklo, železo, tetrapaky
- kompostovaním bioodpadu trávy, konáre
- separovaním nebezpečného elektrického odpadu - chladničky, mrazničky, neonky
a podobne.
Po dôslednom oddelení využiteľného odpadu plánujem tuhý komunálny odpad zberať do
popolníc tak, aby sa maximálne zúžilo množstvo skladovaného odpadu v skládke Mikšová za
čo platíme nemalé finančné prostriedky.
Poplatok, ktorý platíte a to 12,08 € za osobu na rok je suma, ktorá pokryje 50 % terajších
nákladov na zber odpadu. Ďalších 50 % dopláca obec čo predstavuje sumu 47693,5 €.

6. Odkanalizovanie a vodovod
Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK) ako najväčšia vodárenská a kanalizačná
spoločnosť v našom regióne zastrešuje aj aglomeráciu Štiavnik- Hvozdnica, ktorá bola
vytvorená ministerstvom životného prostredia (MŽP) ako samostatný celok pre účely
kanalizácie a vodovodu. Znamená to pre nás ako občanov Štiavnika, že najnižším zoskupením
na žiadosť o nenávratný finančný príspevok je aglomerácia. Teda obec Štiavnik nemôže
samostatne podať žiadosť o finančné prostriedky na kanalizáciu a vodovod.
V roku 2010 podali severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK) žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na odkanalizovanie a vodovod na projekt Bytčiansko čoho súčasťou bola
aj aglomerácia Štiavnik- Hvozdnica v sume cca 68 mil. €.
Koncom roka 2011 dostali severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK) záporné
stanovisko k prideleniu nenávratného finančného príspevku na odkanalizovanie a vodovod
projekt Bytčiansko.
Po vyhlásení novej výzvy na predloženie žiadostí budú v roku 2012 severoslovenské vodárne
a kanalizácie (SEVAK) opätovne žiadať o pridelenie nenávratného finančného príspevku na
náš projekt.

7. Bezpečnostná situácia v centre obce
V centre obce Štiavnik je sústredený najväčší pohyb ako občanov, tak dopravy (zásobovanie
a podobne).
Najdôležitejšie a zároveň najväčšie riziko predstavujú žiaci našej Základnej školy a Materskej
školy.
Zníženie celkového rizika úrazu v doprave si vyžadovalo spracovať projekt, ktorý zabezpečí
sprehľadnenie dopravnej situácie.
V rámci tohto projektu sa budú realizovať nasledujúce akcie:

● Už zrealizované

1. Lávka cez Štiavnický potok pri zdravotnom stredisku slúži na možnosť využiť ulicu od
obecného úradu smerom popri potoku ako na presuny, ale aj na oddych, prechádzky
a podobne.

2. Oprava cesty od obecného úradu smerom k Zingerovmu domu poza rieku. Opravou tohto
úseku cesty sme prepojili trasu z Višňového až po Zingerov dom, kde sa dá prejsť na druhú
stranu potoka a pokračovať až ku mostu pri Blaškovi hlavne pre cyklistov a chodcov tak, aby
nemuseli využívať frekventovanú hlavnú cestu.

● Plánované akcie na rok 2012

3. Parkoviská a spevnené plochy v centre obce - Parkovisko
V podstate sa jedná o:
- vytvorenie parkovacích miest, tak aby vozidlá neparkovali pred Jednotou, poštou, hasičskou
zbrojnicou, ale budú v priestore za budovou Jednoty v počte 15 parkovacích miest a zároveň
zásobovanie Jednoty nebude vpredu od hlavnej cesty ale zozadu v priestore nového
parkoviska.

4. Parkoviská a spevnené plochy v centre obce – Komunikácie
- vodorovné a zvislé značenie na hlavnej ceste, čoho hlavnými bodmi sú vyznačenie
autobusových zastávok, prechodov pre chodcov a obmedzenie zastavenia a státia pri hlavnej
ceste v centre obce.

5. Chodník v centre obce od Halifaxu až do centra pred Základnou školou bude slúžiť
k bezpečnému presunu občanov od autobusovej zástavky do Základnej školy, kostola na
cintorín prípadne do Materskej školy alebo obyvateľom postavených bytových domov.

8. Projekt dopravná plošina v domove sociálnych služieb (DSS)
- projekt dopravná plošina v domove sociálnych služieb (DSS)
Obec Štiavnik sa prihlásila k výzve na dobudovanie dopravnej plošiny a ďalších pomocných
zariadení v domove sociálnych služieb v celkovej cene do 50000 €, kde spoluúčasť obce bude
do 6 500 €.

Štúdia centra obce
Každá obec má spracovaný Územný plán rozvoja obce, ktorý hovorí o zámeroch rozvoja
v rámci intravilánu obce, kde sa má aký rozvoj realizovať v súvislosti s ostatnými
nevyhnutnými údajmi. Nie je však presne špecifikované rozmiestnenie stavieb a zariadení
v príslušnej vyznačenej časti. Uvedomujem si, že pre obec je jej centrum jedna
z najdôležitejších častí a preto, aby sme sa do budúcna vyhli prípadným neúčelovým stavbám
nechal som spracovať „Štúdiu centra obce", ktorá je vo forme vizualizácie na internetovej
stránke našej obce. Tento návrh plánujem s Vami konzultovať za účasti spracovateľa a po
jeho širokom odsúhlasení by mal byť záväzný pre ďalšie generácie, tak aby rozvoj centra
obce postupoval jedným smerom.

Záver
Nedá sa a ani nie je mojim zámerom informovať Vás o všetkých podrobnostiach diania v
obci. Chcel som Vám podať informáciu o najdôležitejších aktivitách v obci, ktoré sa Vás
priamo dotýkajú.
Podrobnejšie informácie môžete získať na stránke obce a to hlavne v zápisniciach zo
zasadania obecného zastupiteľstva (OZ), kde sú prejednávané podrobne všetky oblasti diania
v obci.

S pozdravom
Ing. Štefan Vároš
starosta obce v.r.

jusi

Vizualizácia bytového domu (Obec)

Zverejnené: 14.11.2011 10:22:35

Tu si môžete pozrieť vizualizácie projektov bytového domu a centra obce

 

 

 

Centrum varianta 1:

 

Centrum varianta 2

jusi