Názov K Ú P N A Z M L U V A uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Popis Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Dátum 22.05.2012
Súbor Stiahnuť