SÚKROMNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

                                      ŠTIAVNIK 177, 013  55 ŠTIAVNIK

 

 

                                      Dodatok č. 1 K ŠKOLSKÉMU PORIADKU

 

zmeny: 1. Všeobecná časť- otvorenie KDaM 11,30 hod.- 15,30 hod.

            2. Poplatky - Na základe evidencie  člena SCVČ , ktorého zákonný zástupca poberá   príspevok v hmotnej núdzi ,resp. dieťa žije v SZP alebo žije v rodine na hranici 

              sociálneho minima , môže zriaďovateľ SCVČ rozhodnúť o znížení,  alebo

              odpustení členského poplatku.

            3. Smernica č.2 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov

          

schválený v ped. rade........................                                                                             Vypracoval: Mgr. Čvapek Vladimír     Riaditeľ SCVČ

           

 

                                ŠKOLSKÝ PORIADOK SCVČ ŠTIAVNIK

              Žiak a iná osoba do 30 rokov sa dobrovoľným prihlásením za člena SCVČ (odovzdaním riadne vyplnenej žiadosti) zaväzuje riadne dochádzať na záujmovú krúžkovú činnosť do SCVČ, a preto je povinný riadiť sa týmto školským poriadkom.

V záujme naplnenia práva na  kvalitne využitý voľný čas, SCVČ zabezpečí vnútorný chod , organizáciu života členov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v SCVČ bol maximálne efektívne využitý z hľadiska neformálneho vzdelávania .

SCVČ bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a  Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, vychovávateľom a ostatným zamestnancom SCVČ.

Školský poriadok vychádza zo Zákona o výchove a vzdelávaní č.245/2008 Z.z. a  

Vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu SR č.388/2007 Zb. O centrách voľného času , ktoré vytvárajú podmienky na neformálne vzdelávanie, organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže.  Centrá voľného času vytvárajú podmienky, organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Dôraz kladú najmä na:
a) nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou,
b) prácu s informáciami pre deti a mládež vo voľnom čase,
c) vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže v obci a kraji v záujme účinného napĺňania miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži,
d) realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov,
e) neformálne vzdelávanie detí a mládeže.

     Centrá voľného času implementujú do svojej činnosti tie prioritné úlohy a opatrenia, ktoré vychádzajú z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.

                                                           I. časť

                                      VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Základné prevádzkové pravidlá

               1.  Výchovno-vzdelávaciu činnosť v  Súkromnom centre voľného času vykonávajú interní a externí zamestnanci.

               2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v  Súkromnom centre voľného času sa uskutočňuje ako:

                             a) pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch

                            b) príležitostná činnosť formou podujatí, výletov, súťaží

                            c) prázdninová činnosť formou miestnych táborov a klubovej činnosti

              3.      Výchovno vzdelávací  proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý člen SCVČ a každý pedagogický pracovník.

              4.    Priama výchovná činnosť SCVČ sa začína spravidla o 12:00 hod. a končí   najneskôr o 20:00 hod., približne 10 minút   pred jej začiatkom musí byť člen 

                     v priestoroch  SCVČ, kde sa činnosť koná.        

             5.Organizácia  a prevádzkové pravidlá záujmovej činnosti :

 • Činnosť ZÚ prebieha podľa vypracovaného ročného plánu na daný záujmový útvar a podľa rozvrhu záujmovej činnosti v príslušnom školskom roku formou jednohodinových, jeden a polhodinových a dvojhodinových stretnutí. Jedna vyučovacia hodina v SCVČ trvá 60 minút. Prestávky v činnosti stanovuje individuálne podľa náročnosti záujmovej činnosti vedúci ZÚ.

     Organizácia záujmovej činnosti Klubov voľného času :

 • Pondelok až piatok popoludní spravidla 11: 30   -   15: 30 hod.
 • V čase letných prázdnin  je klubová činnosť realizovaná podľa vopred stanoveného rozvrhu hodín, schváleného pedagogickou radou.

     Organizácia záujmovej činnosti jednorazových podujatí:

 • Činnosť na jednorazových podujatiach sa realizuje podľa vopred schváleného ročného plánu príležitostných akcií a organizačného zabezpečenia akcie vo vopred stanovenom termíne a dohodnutom čase, zverejnenom pre členov a verejnosť na propagačných plochách SCVČ.

     Organizácia súťaží:

 • Činnosť súťaží sa realizuje podľa schválených propozícií v daných termínoch a dohodnutom čase pre účastníkov riadne prihlásených.

                                                              II. časť 

                         PRÁVA A  POVINNOSTI ČLENA SCVČ ŠTIAVNIK

Práva detí pri výchove a vzdelaní v SCVČ vychádzajú zo základných zákonných princípov vo výchove a v vzdelaní a to najmä:                          

 1. rovnoprávnosť prístupu k výchove a vzdelaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelanie
 2. zákaz všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie
 3. prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými menšinami , etnickými skupinami a náboženskej tolerancie
 4. posilnenia výchovnej stránky VVP prostredníctvom všetkých vyučovacích predmetov , ale aj špeciálnymi výchovnými zamestnaniami zameranými na rozvoj citov, emócií, záujmov, komunikácie, socializácie, sebakontroly , sebariadenia , na mravné hodnoty a tvorivosť
 5. zákaz poskytovania informácií alebo zneužívanie informácií, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti alebo podnecovaniu k národnostnej alebo rasovej nenávisti alebo k ďalším formám intolerancie
 6. z vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa
 7. z rovnoprávneho postavenia školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa
 8. zo zákazu používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelaní

Dieťa vo VVP v SCVČ má zákonné práva na:

  • rovnoprávny prístup k vzdelaniu
  • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti , zdravotný stav,
  • úctu k svojej osobe
  • zabezpečenie ochrany proti násiliu
  • výchovu a vzdelanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
  • úctu k jeho vierovyznaniu , svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
  • náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove alebo vzdelaní , alebo v priamej súvislosti s výchovou alebo vzdelaním

Dieťa pri výchove a vzdelaní v SCVČ má nasledovné zákonné povinnosti:

 •  dodržiavať školský poriadok a ostatné vnútorné predpisy zariadenia
 •  rešpektovať pokyny vychovávateľov , ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi , vnútornými predpismi a dobrými mravmi
 •  pri zúčastňovaní na výchove sa riadne vzdelávať
 •  ctiť si právo a dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov SCVČ
 •  neobmedzovať svojim správaním a konaním ostatných zúčastnených  a zamestnancov SCVČ
 •  konať tak, aby neohrozoval zdravie svoje a svoju bezpečnosť , ako aj zdravie ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelaní
 •  neopúšťať svojvoľné miestnosť alebo areál, v ktorom sa výchova a vzdelanie uskutočňuje
 •  chrániť majetok centra pred poškodením

Výkon práv a povinností detí

 • Práva detí sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní.
 • Dieťa nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iné dieťa alebo pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.
 • Ak sa dieťa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde.
 • Centrum voľného času nesmie dieťa postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva.
 • Výkon práv a povinností musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa.

Práva zákonných zástupcov

Rodičia majú rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa a majú právo na zastupovanie dieťaťa. V rámci tohto práva má zákonný zástupca právo:

 • vybrať pre svoje dieťa školské zariadenie, ktoré zákonne poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,
 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v centre voľného času poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade so zákonnými princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
 • oboznámiť sa s výchovno – vzdelávacím programom centra voľného času a školským poriadkom,
 • byť informovaný o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • zúčastňovať sa  výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa centra voľného času,
 • vyjadrovať sa k výchovno – vzdelávaciemu programu centra voľného času prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
 • požiadať zriaďovateľa centra voľného času, aby rozhodol o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času.

Povinnosti zákonných zástupcov

Zákonný zástupca má povinnosť:

 • vybrať pre svoje dieťa školské zariadenie, ktoré zákonne poskytuje výchovu a vzdelávanie, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,
 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu  a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
 • dodržiavať podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby,
 • informovať centrum voľného času o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
 • prispievať na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času,
 • predložiť doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, pri uplatnení žiadosti o odpustenie úhrady nákladov,
 • pri podujatiach , najmä výletoch, na ktorých sa rodičia zúčastňujú sú povinní rešpektovať pravidlá a plniť povinnosti stanovené centrom voľného času

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v súkromnom centre voľného času, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť SCVČ bez zbytočného dokladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa na súťažiach.

Výkon práv a povinností zákonných zástupcov

 • (1)Výkon práv a povinností rodičov ako zákonných zástupcov musí byť v súlade s rodičovskými právami a povinnosťami, ktoré majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.
 • (2)Právo na slobodnú voľbu školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno – vzdelávacej sústavy.
 • (3) Pri výkone svojich práv a povinností sa zákonní zástupcovia obracajú na zamestnanca bezprostredne vykonávajúceho výchovno – vzdelávaciu činnosť, ktorej sa v centre voľného času zúčastňuje ich dieťa alebo priamo riaditeľa centra voľného času.
 • (4) Práva a povinnosti zákonných zástupcov v oblasti výchovy a vzdelávania sa vykonávajú prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

Pravidlá vzájomných vzťahov detí a ich zákonných zástupcov

Vzájomné vzťahy detí

 • (1)Deti sú povinné správať sa k sebe navzájom slušne a priateľsky a kultúrne sa vyjadrovať.
 • (2)Nesmú rušiť výchovu a vzdelávanie ostatných detí.
 • (3)Sú osobitne povinné k vyššej ohľaduplnosti k mladším deťom.
 • (4)Akýkoľvek trvajúci vzájomný konflikt riešia prostredníctvom zamestnancov centra voľného času alebo zákonných zástupcov.
 • (5)Deti sú povinné oznámiť akékoľvek porušenie povinnosti alebo zásah do ich práv zo strany ostatných osôb v rámci výchovy a vzdelávania v centre voľného času alebo v bezprostrednej súvislosti s výchovou a vzdelávaním v centre voľného času.

Vzájomné vzťahy detí  a zákonných zástupcov

 • (1)Deti sú povinné pri účasti na výchovno – vzdelávacej činnosti v centre voľného času rešpektovať práva svojich rodičov (zákonných zástupcov) a práva rodičov (zákonných zástupcov) ostatných detí.
 • (2)Zákonní zástupcovia sú povinní rešpektovať práva detí a skutočnosť, že centrum voľného času poskytuje výchovu a vzdelávanie, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti.
 • (3)Zákonní zástupcovia sú povinní dbať na mravnosť výchovy a ochranu zdravia detí a sú povinní zdržať sa takého konania, ktoré by mohlo ohroziť mravnosť, zdravie a výchovu detí.

Vzájomné vzťahy zákonných zástupcov detí

 • (1)Zákonní zástupcovia detí sú povinní rešpektovať  názory a záujmy zákonných zástupcov ostatných detí.
 • (2)Zákonní zástupcovia detí sú povinní pri komunikácii s ostatnými zákonnými zástupcami detí dbať na dobrý príklad medziľudskej slušnosti a kultúrneho vyjadrovania.
 • (3) Zákonní zástupcovia detí sú povinní pri komunikácii s ostatnými zákonnými zástupcami detí dbať na mravnosť výchovy a ochranu zdravia detí a sú povinní zdržať sa takého konania, ktoré by mohlo ohroziť mravnosť, zdravia a výchovu detí.

Pravidlá vzťahov detí a ich zákonných zástupcov so zamestnancami súkromného  centra voľného času

Vzájomné vzťahy detí a pedagogických zamestnancov centra voľného času

 Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti dodržiava  povinnosti podľa všeobecne záväzných predpisov a medzinárodných zmlúv a dohovorov, a osobitne je povinný:

 1. chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu,
 2. zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,
 3. rešpektovať individuálne výchovno – vzdelávacie potreby dieťaťa s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,
 4. podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie,
 5. usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa,
 6. pripravovať sa na výkon priamej výchovno – vzdelávacej činnosti,
 7. podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,
 8. udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania,
 9. vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,
 10. poskytovať dieťaťu alebo jeho zákonnému zástupcovi poradenstva alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,
 11. pravidelne informovať dieťa alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú.

Pedagogický zamestnanec je pri výkone pedagogickej činnosti nositeľom práv podľa všeobecne záväzných predpisov a medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná, osobitne aj práva na:

 1. zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany detí, rodičov a iných osôb,
 2. ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti,
 3. účasť na riadení centra voľného času prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch centra voľného času,
 4. predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, vzdelávacieho programu, výchovného programu,
 5. výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj detí a rozvoj ich kompetencií,
 6. kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj,
 7. objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti.

Vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom deti rešpektujú práva a povinnosti pedagogických zamestnancov, v rámci čoho deti dodržujú nasledovné pravidlá:

 1. pokyny pedagogických zamestnancov sú v rámci činnosti centra voľného času,
 2. pri komunikácií a plnení pokynov pedagogických zamestnancov deti dbajú na zachovanie vážnosti a rešpektu pedagogických zamestnancov,
 3. pedagogickí zamestnanci majú byť informovaní o skutočnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním.

Pedagogickí zamestnanci sú povinní zdržať sa a zabrániť konaniu v súvislosti s účasťou na výchovno – vzdelávacej činnosti súkromného centra voľného času, ktoré zasahuje do práv detí a ktoré by mohlo ohroziť ich zdravie, mravnosť a výchovu.

Pedagogickí zamestnanci sú v rámci činnosti centra voľného času oprávnení prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie práv detí a na zabezpečenie plnenia povinností detí.

Pri porušení povinnosti dieťaťa postupuje pedagogický zamestnanec podľa závažnosti porušenia tak, že dieťa napomenie alebo podá písomnú alebo ústnu sťažnosť zákonnému zástupcovi dieťaťa.

Pri závažnom porušení povinnosti dieťaťa vydá riaditeľ centra voľného času bezodkladne písomné rozhodnutie o podmienečnom alebo nepodmienečnom vylúčení dieťaťa, ktoré doručí na adresu trvalého bydliska dieťaťa. Tým nie sú dotknuté nároky zo zodpovednosti za protiprávne konanie.

Vzájomné vzťahy zákonných zástupcov detí a pedagogických zamestnancov centra voľného času

 • Pedagogickí zamestnanci sú povinní rešpektovať práva zákonných zástupcov detí.
 • Zákonní zástupcovia sú povinní rešpektovať práva a plnenie povinností pedagogických zamestnancov centra voľného času voči deťom.
 • Zákonní zástupcovia pri zistení akýchkoľvek pochybení zo strany pedagogických zamestnancov centra voľného času voči deťom predkladajú tieto na rozhodnutie riaditeľovi.
 • Zamestnanci centra voľného času informujú zákonných zástupcov o porušení povinnosti ich dieťaťom.

Vzťah s ostatnými zamestnancami centra voľného času

(1)Ostatní zamestnanci  súkromného centra voľného času sú oprávnení požadovať od detí a ich zákonných zástupcov, aby sa podriadili ich pokynom, na vydávanie ktorých sú oprávnení zo svojej funkcie alebo pracovnej pozície v súkromnom centre voľného času.

(2)Deti a ich zákonní zástupcovia sú povinní podriadiť sa pokynom ostatných zamestnancov  súkromného centra voľného času, ak sa to týka ochrany zdravia a bezpečnosti ľudí a ochrany majetku  súkromného centra voľného času a dodržiavania záväzných a vnútorných predpisov. 

                                                    III .časť

                                     DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO SCVČ                                                                                 

                                  PRÍPRAVA NA ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ

                              OSPRAVEDLNENIE NEÚČASTI NA ZÚ

 • Na činnosť SCVČ prichádza  člen ZÚ pravidelne a včas. 
 • Na základe požiadaviek vedúceho ZÚ používa tie učebné pomôcky, ktoré sú   dohodnuté.
 • Neskorý príchod člena ZÚ   narúša jeho činnosť. 
 • Počas výchovnej činnosti sa člen ZÚ  zdržiava v určených priestoroch, pri presunoch rešpektuje  bezpečnosť, včasnosť a disciplinovanosť.
 • Pri odchode z priestorov SCVČ si členovia SCVČ  zoberú všetky svoje  učebné  pomôcky, osobné dokumenty a cennosti.
 • Na záujmovú činnosť prichádza člen ZÚ prezutý, obuv  a vrchný odev si odkladá do     šatne. SCVČ nezodpovedá za škodu spôsobenú odcudzením   a stratou vecí. Cenné   veci, osobné veci a finančný obnos odovzdá člen ZÚ vedúcemu .
 • Po skončení záujmovej činnosti zanechá člen ZÚ svoje miesto patrične    upravené/papiere, odpadky, prezuvky, úbor.../
 • V šatniach pri nácvičných sálach  nesmie žiak nechávať prezuvky alebo cvičebný   úbor.
 • Z jednorazového  podujatia organizovaného mimo areálu SCVČ, môžu členovia   odísť tak, že miesto rozchodu musí byť určené, na bezpečný návrat žiakov domov.
 • Za neospravedlnenú neúčasť na ZÚ môže byť člen ZÚ postihovaný opatreniami vo   výchove.           

                                                         IV. časť  

                                    VZNIK A UKONČENIE ČLENSTVA

 1.Vznik členstva:

     Členom SCVČ v príslušnom školskom roku sa môže stať každé dieťa a iné osoby 

     vo veku do 30 rokov na   základe odovzdania riadne vyplnenej žiadosti do konkrétneho   ZÚ .  

 2.Zánik členstva:

a )       riaditeľ SCVČ môže ukončiť členstvo členovi, na jeho žiadosť, alebo žiadosť  zákonného zástupcu

b)        po neuhradení členského poplatku v stanovenom termíne

c)        vylúčením žiaka pre závažné porušenie školského poriadku                                                                                                                                   

                                                        V. časť   

                                        OPATRENIA VO VÝCHOVE 

Opatreniami vo výchove členov ZÚ sú :

1.    Pochvala vedúcim ZÚ

        -   za výborné výsledky

        -   za vzornú dochádzku (do 8 vymeškaných ospravedlnených hodín za polrok šk. roka)

        -   za príkladné slušné správanie

 Pochvala sa udeľuje  slovne , spravidla na hodine  ZÚ

2.   Pochvala riaditeľom SCVČ

   -  za úspešnú reprezentáciu SCVČ (na návrh vedúceho ZÚ )

 Pochvala sa udeľuje  písomne ,spravidla na konci školského roka

3.Vecná odmena SCVČ

-    za výborné výsledky a  za úspešnú reprezentáciu SCVČ (na návrh vedúceho ZÚ )

    Vecná odmena sa udeľuje  riaditeľom ,spravidla na konci športovej sezóny alebo školského roka                    

4. Napomenutie vedúcim ZÚ a podmienečné vylúčenie z činnosti

                 (ukladá riaditeľ SCVČ na návrh vedúceho ZÚ)

-    za 5 po sebe idúcich menej závažných priestupkov ( neskoré príchody , neplnenie povinností, chýbajúce učebné pomôcky, športový úbor a obuv ,svojvoľný odchod z činnosti, vyrušovanie    a nevhodné správanie sa počas ZÚ, a i. )

-    za 5 neospravedlnených absencií

5.        Vylúčenie z činnosti CVĆ riaditeľom školy

(ukladá riaditeľ školy na návrh vedúceho ZÚ )

- za vážne porušovanie školského poriadku (alkohol, drogy, omamné látky...),

- za čin, za ktorý bol žiak trestne stíhaný a právoplatne odsúdený

- ak sa člen SCVČ dopustí ďalších závažných previnení, alebo po sebe idúcich priestupkov, riaditeľ SCVČ člena ZÚ vylúči z činnosti 

Všetky opatrenia vo výchove udelené neplnoletým členom SCVČ oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom.

         Opatrenia vo výchove sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa o skutku člena SCVČ dozvedel príslušný pedagogický pracovník, najneskôr však do jedného roka, kedy sa člen SCVČ skutku dopustil.      

                                                           VI. časť 

                                             ČLENSKÉ POPLATKY 

Výška ročného členského poplatku( ako príspevku na úhradu nákladov spojených s realizáciou záujmovej činnosti) termín splatnosti a  spôsob úhrady sú stanovené vždy na začiatku príslušného školského roka. Ukončením členstva nevzniká členovi nárok na vrátenie členského poplatku.

Záujmové útvary môžu počas školského roka realizovať nad rámec pravidelných stretnutí príležitostnú činnosť(napr. výlety, vystúpenia, súťaže, festivaly, a pod.), pričom členský poplatok za konkrétny záujmový útvar nezahŕňa náklady spojené s touto činnosťou a člen SCVČ je povinný v prípade jeho účasti na podujatí prispieť na náklady spojené s touto príležitostnou činnosťou.

Na základe evidencie  člena SCVČ , ktorého zákonný zástupca poberá príspevok v hmotnej núdzi , môže zriaďovateľ SCVČ rozhodnúť o znížení, respektíve odpustení členského poplatku. 

                                                       VII. časť

                                      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

       Tento školský poriadok bol schválený v pedag. rade .............................................

                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Vladimír Čvapek    Riaditeľ SCVČ

 

 

 

 

                                                      Súkromné centrum voľného času

                                                           Štiavnik 177, 013 55 Štiavnik

 

                                                                              Výchovný program

                                                               „Voľný čas – cesta k osobnému rastu“

Forma výchovy a vzdelávania

Celodenná

Výchovný jazyk

Slovenský

Druh školského zariadenia

Súkromné

Dátum prerokovania s pedagogickou radou SCVČ

2.10. 2017

Dátum prerokovania s radou SCVČ

2.10. 2017

Platnosť dokumentu

 Od 4.9. 2017 do 31.8.  2021

Zriaďovateľ

Mgr. Miroslav Takáč

schválené v pedagogickej rade...............................

 

1.   CHARAKTERISTIKA SÚKROMNÉHO CENTRA VOĽNÉHO ČASU ŠTIAVNIK

 

1.1  Veľkosť SCVČ

SCVČ Štiavnik 177 je neziskovou organizáciou. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí , mladých ľudí a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Svoju prvú činnosť spája so septembrom 2006.Každoročne pre deti a mládež ponúka desiatky záujmových útvarov pre  ich aktívne trávenie voľného času. SCVČ realizuje svoju činnosť v Štiavniku , ale aj v schválených alokovaných pracoviskách v Setechove a v KDaM a vo vysunutých pracoviskách susedných dedín, kde na záujmovú činnosť využívame  hlavne futbalové ihriská a hasičské cvičiská. Náš KDaM sa dennodenne využíva na  klubovú činnosť, a podľa rozvrhu hodín prebiehajú v ňom aj tanečné krúžky. V sobotu a nedeľu sa v KDaM uskutočňujú kultúrne podujatia v rámci SCVČ, ale aj vystúpenia pre širokú verejnosť a KDaM slúži aj na rodinné oslavy.

 

1.2  Vybavenie SCVČ

Priestory KDaM, ktoré máme k dispozícii sú priestranné slnečné, čisté a esteticky upravené. Deti sa podieľajú na výzdobe interiéru svojimi prácami. Priestory sú vhodné na realizáciu záujmových útvarov a klubovej činnosti.

KDaM je vybavený spoločenskými hrami, biliardovým stolom, kalčetom, stolnotenisovým stolom , TV, DVD, PC s internetom X-boxom, air hokejom, rôznymi stavebnicovými systémami a potrebami pre rozvoj detskej fantázie a hravosti, tvorivosti.

Deti navštevujúce krúžky v SCVČ môžu svoje aktivity realizovať  v oddelení športu , spoločensko – vednom oddelení, esteticko- vednom oddelení, prírodovednom oddelení  a oddelení informatiky

Materiálno-technické vybavenie SCVČ Štiavnik je na dobrej úrovni. Všetky oddelenia sú zabezpečené podľa požiadaviek vedúcich záujmových útvarov rôznymi pomôckami.

 

1.3 Charakteristika detí a iných osôb

V  SCVČ sa robí nábor do ZÚ do 15.9. príslušného kalendárneho roka,  nakoľko do tohto termínu je potrebné urobiť štatistiku 15-01.

SCVČ Štiavnik je otvorený útvar a v prípade záujmu a voľnej kapacity priberá deti a mladých ľudí aj počas celého školského roka.

 

1.4 Dlhodobé projekty, programy

SCVČ realizuje preventívne programy, športové, vedomostné súťaže, výstavy detských prác, prehliadky folklórnych záujmových útvarov. Organizujeme rôzne vystúpenia, súťaže a prehliadky ľudových zvykov a tradícií v jednotlivých ročných obdobiach v rámci regiónu. Členovia SCVČ často navštevujú rôzne športové a kultúrno-spoločenské podujatia v Žiline.

 

1.5  Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

SCVČ Štiavnik spolupracujeme s OÚ Štiavnik a OÚ Petrovice-Setechov, ZŠ s MŠ Štiavnik , so športovými klubmi, s hasičmi, s rodičmi, a so školskými zariadeniami v našom regióne. Ďalej s Kultúrno- osvetovým strediskom v Žiline, s OÚ odbor školstva v Žiline, VÚC Žilina a pod.

 

2.   VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY

Ciele budeme realizovať prostredníctvom výchovného programu

„ Voľný čas – cesta k osobnému rastu´´ a u členov SCVČ budeme:

 • rozvíjať vzťah ku kultúrnym tradíciám a zvykom
 • podporovať rozvoj jazykovej a matematickej gramotnosti
 • vytvárať podmienky pre realizáciu rôznych druhov športu
 • rozvíjať , talent, nadanosť a tvorivosť detí
 • pripravovať podujatia v spolupráci s rodičmi , OÚ Štiavnik a s riaditeľstvom ZŠ s MŠ Štiavnik.

 Konkrétnejšie ciele sú rozpracované v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok.

 

2.1. Charakteristika výchovného programu

Výchovný program nášho SCVČ vychádza zo všeobecných   cieľov a princípov výchovy a vzdelávania (zákon 245/2008)z humanistickej výchovy, z koncepcie neformálnej výchovy a z vlastnej koncepcie.

Výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť zabezpečujeme v týchto oblastiach výchovy:

                                    1. vzdelávacia oblasť

                                    2. prírodovedno- environmentálna oblasť

                                    3. esteticko-kultúrna oblasť

                                    4. pracovno-technická oblasť

                                    5. telesná a športová oblasť

                                    6. spoločensko-vedná oblasť

Rozvoj zručnosti, schopnosti, vedomosti a talentu realizujeme v záujmových útvaroch:

 • estetických – tanečné,  folklórne, ...
 • športových – futbalové, turistické,  floorball  hasičské,...
 • jazykových – Hravá slovenčina,...
 • prírodovedných –Matematika hrou, Biologicko-zdravotnícky ZÚ,...
 • spoločenských – Šikovníček, KDaM...

Hlavnými cieľmi našej činnosti je:

 1. Rozvíjať vzťah ku kultúrnym hodnotám a tradíciám
 2. Rozvíjať svoj talent, zručnosti v zmysluplných aktivitách
 3. Vytvárať pozitívne medziľudské vzťahy medzi rovesníkmi i dospelými

Výchovno-vzdelávaciu činnosť uskutočňujeme:

a/ pravidelnou záujmovou činnosťou v jednotlivých ZÚ

b/ príležitostnou činnosťou formou jedno rázových podujatí

c/ spontánnou činnosťou v KDaM

d/ prázdninová činnosť- formou klubu a tréningového procesu v športových ZÚ zameraných na futbal a silové športy.

 

2.2. Zameranie SCVČ

Naše SCVČ má špecifické záujmové zameranie na oblasť športu,   kultúry a umenia. Dôraz kladieme  na výchovu a napredovanie  futbalistov – malých prípravkárov, mladších žiakov, starších žiakov, mladších a starších žiačok, juniorov, junioriek ale i seniorov. Z ostatných športov je v našej obci veľký záujem o florbal a stolný tenis. V susedných obciach je športová aktivita vedená hlavne vo futbale,  hasičských krúžkoch a turistike. V oblasti kultúry a umenia sa venujeme folklórnej činnosti s malými deťmi a mladými ľuďmi, na uchovávanie ľudových zvykov a tradícií v našej obci. Členovia  zbierajú texty starých už zabudnutých piesni a oživujú tradície, ktoré potom prezentujú na vystúpeniach pred verejnosťou v obci i v iných oblastiach nášho regiónu.

Takmer každý školský rok máme aj  krúžky moderných tancov, kde hlavne dievčatá  úspešne reprezentujú naše centrum a aj našu obec na rôznych súťažiach , odkiaľ si prinášajú víťazné ocenenia. V letných mesiacoch robíme prezentáciu  tanečných krúžkov  všetkých útvarov v rámci nášho SCVČ.

Naše SCVČ úspešne reprezentujú hasičské krúžky, ktoré na súťažiach v rámci okresných a krajských kôl obsadzujú popredné priečky.

Vo výchove a vzdelávaní sa snažíme klásť dôraz na všestranný rozvoj osobnosti, vedieme deti k manuálnym zručnostiam, umeleckým a tvorivým schopnostiam.

Preferujeme aktívne a zmysluplné využívanie voľného času.

Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti chceme ďalej zvyšovať:

 • Zlepšením materiálnych a priestorových podmienok na realizovanie špecifickej záujmovej činnosti
 • Orientovaním ďalšieho vzdelávania vychovávateľov na problematiku moderných metód práce