V roku 2017 bolo schválené poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany Ministerstva životného prostredia SR vo výške 306 424,40 Eur na projekt "Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik". Projekt bude financovaný Európskou úniou podporený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Hlavným zámerom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Tiež vytvoriť podmienky pre skvalitnenie odpadového hospodárstva a systému separovania odpadov v obci Štiavnik.

Tento projekt vytvorí predpoklady na efektívnejšie nakladanie s odpadmi. Čím sa bude skvalitňovať životné prostredie. Projekt bude tiež vytvárať podmienky na zlepšenie propagácie v prípade separovania odpadov a bude podporovať predchádzanie vzniku odpadov. Hlavný cieľ projektu je investícia do infraštruktúry odpadového hospodárstva a podpora efektivity už existujúceho systému zberného dvora, nákup technológie do zberného dvora a zvýšenie celkovej informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva.

Predpokladom je, že tento projekt zabezpečí zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov obce a natrvalo skvalitní životné prostredie obyvateľov obce Štiavnik.

 

--aktualizácia 25.2.2019--

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Obec Štiavnik, 01355, zastúpená starostom obce  Ing. Štefanom Várošom
V zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z. z. zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá je za rok 2018 =  20,20 %