Č. Suma Názov  
605 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
604 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
603 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
602 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
601 Neuvedené Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 13/2013 zo dňa 28.06.2013 Detail
600 Neuvedené Nájomná zmluva č.10/2017 Detail
599 5 118,00€ Zmluva o dielo - Pasport obce Štiavnik Detail
598 4 499,00€ Kúpna zmluva č.Z201712033_Z Detail
597 76 920,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie socialnej služby v zariadeniach Detail
596 Neuvedené Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.1/2016 zo dňa 24.02.2016 Detail
595 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
594 1200,-€ Zmluva č.1/2017 o poskytnutí dotácie Detail
593 Neuvedené Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.02/2016 Detail
592 425,02€ Zámenná zmluva Detail
591 1 200,-€ Dohoda č.2/2017 o poskytnutí dotácie Detail
590 15 000€ Zmluva č.2/2017 o poskytnutí dotácie Detail
589 550,-€ Dohoda č.3/2017 o poskytnutí dotácie Detail
588 1 000 ,-€ Dohoda č.4/2017 o poskytnutí dotácie Detail
587 12 600,00€ Zmluva o spolupráci a poradenstve Detail
586 2450,-€ ZMLUVA o poskytovaní auditorských služieb Detail
585 Neuvedené Nájomná zmluva č. 08/2017 Detail
584 5 399,00€ Kúpna zmluva č.Z20172536_Z Detail
583 Neuvedené ZÁMENNÁ ZMLUVA Detail
582 145,26€ K Ú P N A Z M L U V A Detail
581 2 000,-€ Dohoda č.1/2017 o poskytnutí dotácie Detail
580 322 552,00€ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/105 Detail
579 Neuvedené Nájomná zmluva č.05/2017 - polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
578 Neuvedené Nájomná zmluva č.02/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
577 Neuvedené Nájomná zmluva č.04/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
576 Neuvedené Nájomná zmluva č.06/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
575 Neuvedené Nájomná zmluva č.07/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
574 Neuvedené Nájomná zmluva č.03/2017 Detail
573 Neuvedené Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 28.02.2014 Detail
572 574,80€ Zmluva o dielo Detail
571 Neuvedené Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci Detail
570 4 700,00€ Kúpna zmluva č.Z201640830_Z Detail
569 vstupenka po 9,-€ Zmluva o sprostredkovaní koncenrtu F. a V. Nedvědovcov Detail
568 25 349,81€ Zmluva o dielo Detail
567 1000,00€ Zmluva o dielo Detail
566 za mesiac / 45,00€ Zmluva o zabezpečení služieb č.30/2016 Detail
565 cena za hodinu 21,60€ Zmluva o poskytnutí služby č.936-53/2016 Detail
564 2962,14€ DOHODA č.26/2016/§54-PZ Detail
563 140,36€ Faktúra č.651/2016 Detail
562 4000,00€ Kúpna zmluva č.Z201631786_Z Detail
561 Neuvedené D O H O D A O Z R U Š E N Í A V Y S P O R I A D A N Í P O D I E L O V É H O S P O L U V L A S T N Í C T V A Detail
560 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
559 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
558 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
557 Neuvedené ZÁMENNÁ ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 611 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi Detail
556 588,-€ ZÁMENNÁ ZMLUVA Detail