Č. Suma Názov  
566 za mesiac / 45,00€ Zmluva o zabezpečení služieb č.30/2016 Detail
565 cena za hodinu 21,60€ Zmluva o poskytnutí služby č.936-53/2016 Detail
564 2962,14€ DOHODA č.26/2016/§54-PZ Detail
563 140,36€ Faktúra č.651/2016 Detail
562 4000,00€ Kúpna zmluva č.Z201631786_Z Detail
561 Neuvedené D O H O D A O Z R U Š E N Í A V Y S P O R I A D A N Í P O D I E L O V É H O S P O L U V L A S T N Í C T V A Detail
560 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
559 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
558 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
557 Neuvedené ZÁMENNÁ ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 611 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi Detail
556 588,-€ ZÁMENNÁ ZMLUVA Detail
555 Neuvedené Nájomná zmluva č.3/2016 Detail
554 34 976,30€ Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201623831_Z Detail
553 3990,-€ Kúpna zmluva Detail
552 Neuvedené Nájomná zmluva č.2/2016 Detail
551 4200,00€ Kúpna zmluva č.Z201620397_Z Detail
550 59 362,30€ Zmluva o dielo Detail
549 3 000,00€ Zmluva o poskytnutí krátkodobej návratnej finančnej výpomoci Detail
548 Neuvedené Zámenná zmluva medzi účastníkmi Detail
547 356 170,00€ Zmluva o úvere ,,Zo ŠFRB" Detail
546 360 013,52€ Záložná zmluva č.500/228/2016 Detail
545 4 399,99€ Kúpna zmluva č.Z201614836_Z Detail
544 2,03€ ZMLUVA o zneškodňovaní doprave odpadu, odpadovej vody zhromažďovanej v žumpách a srvátky č.18/2016 Detail
543 Neuvedené Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnýcj služieb Detail
542 2450,-€ ZMLUVA o poskytovaní auditorských služieb Detail
541 Neuvedené Zámenná zmluva o zriadení vecného bremena Detail
540 1200,00€ Zmluva o manažmente verejného obstarávania Detail
539 2760,00€ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PORADENSTVE Detail
538 1 500,-€ Kúpna zmluva Detail
537 2 220,00€ Poistná zmluva č.: 2405202685 Detail
536 4 000,00€ Kúpna zmluva č.Z20169283_Z Detail
535 33,00€ Zmluva o výkone supervízie Detail
534 32792,40€ DOHODA 17/2016/§54 - CzKN o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest Detail
533 350,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
532 Neuvedené Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.01/2016 uzatvorenej dňa 15.01.2016 Detail
531 38,50€ Zmluva uzatvorená v zmysle Autorského zákona č.185/2015 Z.z. č.1611938 Detail
530 Neuvedené ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzatvorená medzi NATUR-PACK,a.s. a OBEC Štiavnik Nakladanie s odpadmi z obalov Detail
529 Neuvedené ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzatvorená medzi NATUR-PACK,a.s. a OBEC Štiavnik Detail
528 12 000€ Zmluva č.2/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
527 348,29€ Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Detail
526 746,66€ Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20161713_Z Detail
525 11 126,16€ Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20161715_Z Detail
524 2000,00€ Zmluva č.26016 Detail
523 Neuvedené Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č.Z201617156_Z (eks systém) Detail
522 51 063,99€ Kúpna zmluva č.Z20162363_Z Detail
521 1 200€ Dohoda č.2/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č3/2011 z rozpočtu obce Detail
520 13 255,92€ Kúpna zmluva č.Z20161715_Z Detail
519 40,80€ Kúpna zmluva č.Z20161709_Z Detail
518 2 240,00€ Kúpna zmluva č. Z20161713_Z Detail
517 1 200€ Zmluva č.1/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail