Č. Suma Názov  
460 Neuvedené Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 5/2011 Detail
459 Neuvedené Príkoha č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 05.11.2014 Detail
458 na l rok 1,-€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
457 na l rok 1,-€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
456 na l rok 1,-€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
455 na l rok 1,-€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
454 na l rok 1,-€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
453 530,58€ Kúpna zmluva Detail
452 Neuvedené ZMLUVA o predajirafinérskych produktov Detail
451 Neuvedené Zmluva o vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu Detail
450 Neuvedené Kúpna zmluva na dodávku druhotných surovín č. 1/2015 Detail
449 100€ Zmluva o nájme nebytových priestorov 4/2015 Detail
448 Neuvedené Dohoda medzi stavebnými úradmi začlenenými do Spoločného stavebného úradu Detail
447 Neuvedené Dohoda medzi stavebnými úradmi začlenenými do Spoločného stavebného úradu Detail
446 Neuvedené Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
445 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
444 Neuvedené ZMLUVA O POVERENÍ SPROSTREDKOVATEĽA SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV - vypovedané k 28.02.2018 Detail
443 bez ( DPH) 10,-€ Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb - vypovedané k 28.02.2018 Detail
442 0,50€/m2/rok€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
441 1450,-€ K Ú P N A Z M L U V A Detail
440 1300,00€ Zmluva o dielo Detail
439 658,-€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
438 500,-€ Darovacia zmluva Detail
437 13 137,72€ Zmluva o dielo č. 20012015/ KRÁLIK SK /OBEC ŠTIAVNIK Detail
436 550,-€ Z M L U V A č. 1/2015 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Detail
435 2000,-€ Z M L U V A č. 2/2015 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Detail
434 1200,-€ Z M L U V A č. 3/2015 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Detail
433 1 000,-€ Z M L U V A č. 4/2015 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Detail
432 13 000,-€ Z M L U V A č. 5/2015 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Detail
431 Neuvedené Zmluva o odbere obalovej fólie Detail
430 141,00€ ZMLUVA O DIELO Detail
429 160,00€ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ DOHĹADU NAD PRACOVNÝMI PODMIENKAMI Detail
428 11,-€ Kúpna zmluva Detail
427 Neuvedené Nájom zmluva č.19/2014 Detail
426 600 ,-€ Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Detail
425 900 ,-€ Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Detail
424 Neuvedené DOHODA č.45/AC/2015 Detail
423 Neuvedené DODATOK č.1 k dohode č.46/§50j/NS 2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Detail
422 Neuvedené DODATOK č.1 k dohode č.55/§50j/NS 2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Detail
421 1 415,01€ Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13 - flotila Detail
420 Neuvedené Nájomná zmluva č.15 /2014 Detail
419 Neuvedené Nájomná zmluva č.16 /2014 Detail
418 Neuvedené Nájomná zmluva č. 17/2014 Detail
417 Neuvedené Nájomná zmluva č. 18/2014 Detail
416 Neuvedené Nájomná zmluva č. 10/2014 Detail
415 Neuvedené Nájomná zmluva č. 11/2014 Detail
414 Neuvedené Nájomná zmluva č. 12/2014 Detail
413 Neuvedené Nájomná zmluva č. 13/2014 Detail
412 Neuvedené Nájomná zmluva č.14/2014 Detail
411 1 300,-€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail