Č. Suma Názov  
589 Neuvedené ZÁMENNÁ ZMLUVA Detail
588 145,26€ K Ú P N A Z M L U V A Detail
587 2 000,-€ Dohoda č.1/2017 o poskytnutí dotácie Detail
586 322 552,00€ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/105 Detail
585 Neuvedené Nájomná zmluva č.05/2017 - polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
584 Neuvedené Nájomná zmluva č.02/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
583 Neuvedené Nájomná zmluva č.04/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
582 Neuvedené Nájomná zmluva č.06/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
581 Neuvedené Nájomná zmluva č.07/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
580 Neuvedené Nájomná zmluva č.03/2017 Detail
579 Neuvedené Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 28.02.2014 Detail
578 574,80€ Zmluva o dielo Detail
577 Neuvedené Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci Detail
576 4 700,00€ Kúpna zmluva č.Z201640830_Z Detail
575 vstupenka po 9,-€ Zmluva o sprostredkovaní koncenrtu F. a V. Nedvědovcov Detail
574 25 349,81€ Zmluva o dielo Detail
573 1000,00€ Zmluva o dielo Detail
572 za mesiac / 45,00€ Zmluva o zabezpečení služieb č.30/2016 Detail
571 cena za hodinu 21,60€ Zmluva o poskytnutí služby č.936-53/2016 Detail
570 0,5€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
569 2962,14€ DOHODA č.26/2016/§54-PZ Detail
568 140,36€ Faktúra č.651/2016 Detail
567 4000,00€ Kúpna zmluva č.Z201631786_Z Detail
566 Neuvedené D O H O D A O Z R U Š E N Í A V Y S P O R I A D A N Í P O D I E L O V É H O S P O L U V L A S T N Í C T V A Detail
565 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
564 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
563 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
562 Neuvedené ZÁMENNÁ ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 611 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi Detail
561 588,-€ ZÁMENNÁ ZMLUVA Detail
560 Neuvedené Nájomná zmluva č.3/2016 Detail
559 34 976,30€ Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201623831_Z Detail
558 3990,-€ Kúpna zmluva Detail
557 Neuvedené Nájomná zmluva č.2/2016 Detail
556 4200,00€ Kúpna zmluva č.Z201620397_Z Detail
555 59 362,30€ Zmluva o dielo Detail
554 3 000,00€ Zmluva o poskytnutí krátkodobej návratnej finančnej výpomoci Detail
553 Neuvedené Zámenná zmluva medzi účastníkmi Detail
552 6,90€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
551 356 170,00€ Zmluva o úvere ,,Zo ŠFRB" Detail
550 360 013,52€ Záložná zmluva č.500/228/2016 Detail
549 4 399,99€ Kúpna zmluva č.Z201614836_Z Detail
548 2,03€ ZMLUVA o zneškodňovaní doprave odpadu, odpadovej vody zhromažďovanej v žumpách a srvátky č.18/2016 Detail
547 Neuvedené Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnýcj služieb Detail
546 2450,-€ ZMLUVA o poskytovaní auditorských služieb Detail
545 Neuvedené Zámenná zmluva o zriadení vecného bremena Detail
544 1200,00€ Zmluva o manažmente verejného obstarávania Detail
543 2760,00€ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PORADENSTVE Detail
542 1 500,-€ Kúpna zmluva Detail
541 2 220,00€ Poistná zmluva č.: 2405202685 Detail
540 4 000,00€ Kúpna zmluva č.Z20169283_Z Detail