Č. Suma Názov  
611 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
610 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
609 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
608 Neuvedené Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 13/2013 zo dňa 28.06.2013 Detail
607 Neuvedené Nájomná zmluva č.10/2017 Detail
606 5 118,00€ Zmluva o dielo - Pasport obce Štiavnik Detail
605 4 499,00€ Kúpna zmluva č.Z201712033_Z Detail
604 76 920,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie socialnej služby v zariadeniach Detail
603 Neuvedené Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.1/2016 zo dňa 24.02.2016 Detail
602 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
601 bezplatnဠNÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom futbaloveho ihriska Detail
600 1200,-€ Zmluva č.1/2017 o poskytnutí dotácie Detail
599 Neuvedené Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.02/2016 Detail
598 425,02€ Zámenná zmluva Detail
597 1 200,-€ Dohoda č.2/2017 o poskytnutí dotácie Detail
596 15 000€ Zmluva č.2/2017 o poskytnutí dotácie Detail
595 550,-€ Dohoda č.3/2017 o poskytnutí dotácie Detail
594 1 000 ,-€ Dohoda č.4/2017 o poskytnutí dotácie Detail
593 12 600,00€ Zmluva o spolupráci a poradenstve Detail
592 2450,-€ ZMLUVA o poskytovaní auditorských služieb Detail
591 Neuvedené Nájomná zmluva č. 08/2017 Detail
590 5 399,00€ Kúpna zmluva č.Z20172536_Z Detail
589 Neuvedené ZÁMENNÁ ZMLUVA Detail
588 145,26€ K Ú P N A Z M L U V A Detail
587 2 000,-€ Dohoda č.1/2017 o poskytnutí dotácie Detail
586 322 552,00€ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/105 Detail
585 Neuvedené Nájomná zmluva č.05/2017 - polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
584 Neuvedené Nájomná zmluva č.02/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
583 Neuvedené Nájomná zmluva č.04/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
582 Neuvedené Nájomná zmluva č.06/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
581 Neuvedené Nájomná zmluva č.07/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
580 Neuvedené Nájomná zmluva č.03/2017 Detail
579 Neuvedené Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 28.02.2014 Detail
578 574,80€ Zmluva o dielo Detail
577 Neuvedené Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci Detail
576 4 700,00€ Kúpna zmluva č.Z201640830_Z Detail
575 vstupenka po 9,-€ Zmluva o sprostredkovaní koncenrtu F. a V. Nedvědovcov Detail
574 25 349,81€ Zmluva o dielo Detail
573 1000,00€ Zmluva o dielo Detail
572 za mesiac / 45,00€ Zmluva o zabezpečení služieb č.30/2016 Detail
571 cena za hodinu 21,60€ Zmluva o poskytnutí služby č.936-53/2016 Detail
570 0,5€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
569 2962,14€ DOHODA č.26/2016/§54-PZ Detail
568 140,36€ Faktúra č.651/2016 Detail
567 4000,00€ Kúpna zmluva č.Z201631786_Z Detail
566 Neuvedené D O H O D A O Z R U Š E N Í A V Y S P O R I A D A N Í P O D I E L O V É H O S P O L U V L A S T N Í C T V A Detail
565 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
564 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
563 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
562 Neuvedené ZÁMENNÁ ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 611 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi Detail