Č. Suma Názov  
554 3 000,00€ Zmluva o poskytnutí krátkodobej návratnej finančnej výpomoci Detail
553 Neuvedené Zámenná zmluva medzi účastníkmi Detail
552 6,90€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
551 356 170,00€ Zmluva o úvere ,,Zo ŠFRB" Detail
550 360 013,52€ Záložná zmluva č.500/228/2016 Detail
549 4 399,99€ Kúpna zmluva č.Z201614836_Z Detail
548 2,03€ ZMLUVA o zneškodňovaní doprave odpadu, odpadovej vody zhromažďovanej v žumpách a srvátky č.18/2016 Detail
547 Neuvedené Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnýcj služieb Detail
546 2450,-€ ZMLUVA o poskytovaní auditorských služieb Detail
545 Neuvedené Zámenná zmluva o zriadení vecného bremena Detail
544 1200,00€ Zmluva o manažmente verejného obstarávania Detail
543 2760,00€ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PORADENSTVE Detail
542 1 500,-€ Kúpna zmluva Detail
541 2 220,00€ Poistná zmluva č.: 2405202685 Detail
540 4 000,00€ Kúpna zmluva č.Z20169283_Z Detail
539 33,00€ Zmluva o výkone supervízie Detail
538 32792,40€ DOHODA 17/2016/§54 - CzKN o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest Detail
537 350,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
536 Neuvedené Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.01/2016 uzatvorenej dňa 15.01.2016 Detail
535 38,50€ Zmluva uzatvorená v zmysle Autorského zákona č.185/2015 Z.z. č.1611938 Detail
534 Neuvedené ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzatvorená medzi NATUR-PACK,a.s. a OBEC Štiavnik Nakladanie s odpadmi z obalov Detail
533 Neuvedené ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzatvorená medzi NATUR-PACK,a.s. a OBEC Štiavnik Detail
532 12 000€ Zmluva č.2/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
531 348,29€ Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Detail
530 746,66€ Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20161713_Z Detail
529 11 126,16€ Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20161715_Z Detail
528 2000,00€ Zmluva č.26016 Detail
527 Neuvedené Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č.Z201617156_Z (eks systém) Detail
526 51 063,99€ Kúpna zmluva č.Z20162363_Z Detail
525 1 200€ Dohoda č.2/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č3/2011 z rozpočtu obce Detail
524 13 255,92€ Kúpna zmluva č.Z20161715_Z Detail
523 40,80€ Kúpna zmluva č.Z20161709_Z Detail
522 2 240,00€ Kúpna zmluva č. Z20161713_Z Detail
521 1 200€ Zmluva č.1/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
520 2000,00€ Dohoda č.1/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č3/2011 z rozpočtu obce Detail
519 700,00€ Dohoda č.4/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č3/2011 z rozpočtu obce Detail
518 76 920,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení soc. služieb Detail
517 550,00€ Zmluva č.1/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
516 379 653,52€ KÚPNA ZMLUVA č. 001/2016 Detail
515 379 653,52€ KÚPNA ZMLUVA č.001/2016 Detail
514 0,50€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
513 rok/10,75€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
512 rok/ 20€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
511 rok/20,00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
510 Neuvedené Protokol o odovzdaní a prevzatí príloha č.2 k zmluve o výpožičke č.KRHZ - ZA- R- 624-009/2015 Detail
509 114 813,60€ Zmluva o výpožičke č.KRHZ - ZA- R- 624-009/2015 Detail
508 Neuvedené DOHODA č.15/25/012/112 Detail
507 Neuvedené DODATOK č.1 k Objednávke č.21/2015 Detail
506 Neuvedené DODATOK č.1 k Objednávke č.22/2015 Detail
505 Neuvedené DODATOK č.1 k Objednávke č.23/2015 Detail