Č. Suma Názov  
503 850,00€ Kúpno – predajná zmluva o dielo Detail
502 Neuvedené ZMLUVA O Výpožičke č .krhz- za-r-570-001/2015 Detail
501 Neuvedené N ájomná zmluva Detail
500 Neuvedené DOHODA č.9/2015/§54-PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax Detail
499 Neuvedené Zmluva o výpožičke PODPERNÝCH BODOV Detail
498 Neuvedené DOHODA O SPOLUPRÁCI Detail
497 Neuvedené DOHODA č.32/§50j/NS 2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Detail
496 0,00€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
495 261,62€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
494 261,62€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
493 261,62€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
492 0,00€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
491 261,62€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
490 261,62€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
489 Neuvedené Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
488 Neuvedené Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
487 Neuvedené Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
486 180,-€ Kúpna zmluva č.1 Detail
485 1 152,00€ MANDÁTNA ZMLUVA Detail
484 232 942,06€ Zmluva o dielo - modernizácia verejného osvetlenia - etapa A Detail
483 74 034,54€ Zmluva o dielo - modernizácia verejného osvetlenia - etapa B Detail
482 100,-€ Zmluva o nájme nebytových priestorov 72015 Detail
481 1142,42€ KÚPNA ZMLUVA Detail
480 27 800,-€ Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č.1237/15/2015 Detail
479 5 000, 00€ Kúpno – predajná zmluva o dielo Detail
478 Neuvedené Dohoda č.27/§50j/NS 2015 Detail
477 222,64€ K Ú P N A Z M L U V A Detail
476 38,95€ Zmluva o zderužených dodávkach zemného plynu č.SC2015/038/Obec Štiavnik Detail
475 Neuvedené Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky Detail
474 Neuvedené Zmluva o výpožičke č.1/2014/BRO Detail
473 Neuvedené Zmluva o nájme nebytových priestorov Detail
472 mesačne 65,00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov Detail
471 348,29€ Zmluva o pripojení zariadenia žiadateľa sústavy do distribučnej sústavy Detail
470 216,61€ Zmluva o pripojení zariadenia žiadatela sústavy do distribučnej sústavy Detail
469 1020,-€ KÚPNA ZMLUVA č. 01/2015 Detail
468 200,-€ KÚPNA ZMLUVA Detail
467 200, -€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
466 /osoba/na mesiac vo výške 2,66€ Nájomná zmluva č. 04/2015 Detail
465 /osoba/na mesiac vo výške 2,66€ Nájomná zmluva č. 05/2015 Detail
464 1000,00€ ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU Detail
463 na rok 3,75€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
462 8 421,60€ Zmluva o poskytovaní služieb - kamerový systém č............ Detail
461 30.000€ KÚPNA ZMLUVA Detail
460 Neuvedené Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 5/2011 Detail
459 Neuvedené Príkoha č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 05.11.2014 Detail
458 na l rok 1,-€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
457 na l rok 1,-€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
456 na l rok 1,-€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
455 na l rok 1,-€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
454 na l rok 1,-€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail