Č. Suma Názov  
218 116 699,04€ Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru Detail
217 1€ Dohoda o urovnaní Detail
216 Neuvedené Nájomná zmluva č.01/2012 NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
215 Neuvedené Nájomná zmluva č. 14/2012 Detail
214 Neuvedené Nájomná zmluva č. 17/2012 Detail
213 Neuvedené Zmluva o nájme nehnuteľností Detail
212 Neuvedené Zmluva o nájme nehnuteľností Detail
211 Neuvedené D O H O D A O Z R U Š E N Í A V Y S P O R I A D A N Í P O D I E L O V É H O S P O L U V L A S T N Í C T V A Detail
210 Neuvedené Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Detail
209 3335€ Nájomná zmluva Detail
208 463,80€ Nájomná zmluva č. 24/2012 Detail
207 600€ Zmluva o dielo č. 132012 Detail
206 5 880 €€ Kúpna zmluva č.3008/2012 Detail
205 Neuvedené KÚPNO – PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
204 Neuvedené Dohoda o ukončení zmluvy-p.PhDr.Renáta Švarcová Detail
203 Neuvedené Dohoda o ukončení zmluvy-p.Churová Detail
202 Neuvedené Dohoda o ukončení zmluvy-p.Křížová Detail
201 Neuvedené Dohoda o ukončení zmluvy-p.Holoza Detail
200 Neuvedené Dohoda o ukončení zmluvy-p.Dudoň Detail
199 Neuvedené Dohoda o ukončení zmluvy-p.Bednarovičová Detail
198 0,60 €/m3 zrážkovej vody€ Zmluva o prevádzkovaní kanalizácie Detail
197 702€ Zmluva č.3/2012 Po Detail
196 cena je daná na mernú jednotku€ Zmluva č. 9/2012 o zneškodňovaní dovážaného odpadu Detail
195 Neuvedené Prebiehajúce verejné obstarávanie Detail
194 11864,41€ Zmluva o dielo - prestavba kotolne ObZS Detail
193 1€ Zmluva o nájme pozemku s Coop Jednota ZA Detail
192 Neuvedené DOHODA O UROVNANÍ (POKONÁVKA) uzatvorená podľa § 585 a nasledujúci Občianskeho zákonníka Detail
191 Neuvedené K Ú P N A Z M L U V A uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Detail
190 Neuvedené Dohoda o ukončení zmluvy-p.Ing.MIlan Mencel Detail
189 Neuvedené DODATOK č.3 k nájomnej zmluve č.54/2009 zo dňa 28.10.2009 Detail
188 Neuvedené Zmluva prevádzkovania VK-časť MB ČOV Štiavnik Detail
187 Neuvedené Nájomná zmluva č. 02/2012 Detail
186 Neuvedené Nájomná zmluva č. 03/2012 Detail
185 22826,82€ Zmluva o dielo č. 2/2012 s fi D3D Trenčín Detail
184 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby GTS pre OcÚ Detail
183 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby GTS pre Zariadenie pre seniorov Detail
182 Neuvedené Nájomná zmluva č.01/2012 NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
181 Neuvedené Zmluva o dielo s firmou Fénix Group spol. s.r.o. Detail
180 Neuvedené Objednávka - Odstránenie nedostatkov pri kontrole PO a BOZP Detail
179 Neuvedené Objednávka - Činnosť technika PO a BOZP pre r. 2012 Detail
178 Neuvedené Dohoda o ukončení zmluvy Detail
177 Neuvedené Dohoda o ukončení poskytovania sociálnych služieb-p.Sluková Detail
176 Neuvedené Objednávka č. 1, 2 Dezinfekčné prostriedky a Čistiace a pracie prostriedky Detail
175 1589,74€ Objednávka Detail
174 Neuvedené DOHODA O PREVZATÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE NA ROK 2012 Detail
173 Neuvedené Objednávka Detail
172 Neuvedené ZMLUVA O UVEREJNENÍ INZERCIE Detail
171 Neuvedené DOHODA O PREVZATÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE NA ROK 2012 Detail
170 Neuvedené Objednávka-výmena nádrže vo vodárni ZDravotného Strediska Detail
169 Neuvedené Dohoda o ukončení poskytovania sociálnych služieb-p.Matejka Detail