Č. Suma Názov  
818 672,50€ DAROVACIA ZMLUVA Detail
817 82,06€ Nájomná zmluva č.6/2020 Detail
816 2 500,- €€ Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb 2020 Detail
815 9 464,64€ Kúpna zmluva - nehnuteľnosti Detail
814 1 386,00€ Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.11092020 Detail
813 119,-€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č.885/2020 Detail
812 359,-€ Darovacia zmluva Detail
811 74 152,-€ Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej Ministerstvom financií SR Detail
810 Dohodou€ Rámcova kúpna zmluva o dodávke obalov z papiera a lepenky, obalov z plastov a odpadových plastov ZK 2020 Detail
809 167,20€ Nájomná zmluva č.4/2020 Detail
808 79,-€ Nájomná zmluva č.5/2020 Detail
807 1 184,00€ Nájomná zmluva Detail
806 15 800,00€ ZMLUVA O DIELO Detail
805 568,96€ Kúpna zmluva Detail
804 45€ kúpna zmluva - odkup nehnuteľnosti Detail
803 430€ Kúpna zmluva Detail
802 27 200€ Zmluva o nadstavbe Detail
801 0€ Zámenná zmluva-zámena nehnuteľností Detail
800 284 198,31€ Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa socialných služieb v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik za rok 2019 Detail
799 4 860,00€ Mandátna zmluva - Kulturný dom, prístavba a stavebné úpravy Detail
798 1 983 058,27€ ZMLUVA O DIELO č. 510/2020 Detail
797 1 043,73€ Zmluva o prevodevlastníctva bytu Detail
796 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
795 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
794 1 296,96€ Zmluva o níjme IP koncového zariadenia Detail
793 Neuvedené Pracovný poriadok Detail
792 0,00€ Darovacia zmluva Detail
791 3 630,00€ Kúpna zmluva - motorová nafta Detail
790 150,000€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
789 Neuvedené Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19, resp. iných prenosných ochorení Detail
788 482,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
787 372,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
786 350,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
785 3.000,00€ ZMLUVA č.320 0523 o poskytnutí prostriedkov DPO SR Detail
784 Neuvedené Dodatok ku kúpnej zmluve o zriadení vecného bremena Detail
783 10 797,77€ Zmluva o dielo - Hasičská zbrojnica Detail
782 9 381,60€ Zmluva o dielo - Hasičská zbrojnica Detail
781 Neuvedené Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Detail
780 2 500,-€ Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Detail
779 4 580,00€ Kúpna zmluva č.Z20201827_Z - Motorová nafta Detail
778 0,00€ Zámenná zmluva - zámena nehnuteľností Detail
777 157,96€ Kúpna Zmluva o zriadení vecneho bremena Detail
776 2 500,-€ Zmluva č.1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Detail
775 18 400,-€ Zmluva č.2/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Detail
774 1 000,-€ Dohoda č.1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Detail
773 550,-€ Dohoda č.3/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Detail
772 1 200,-€ Dohoda č.2/2020 o poskytnuí dotácie z rozpočtu obce Detail
771 4 814,40€ KÚPNA ZMLUVA OJAZDENÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č.008/TPO/A/2019 - AUTOBUS Detail
770 3 500,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
769 800,00€ Dodatok č. 564/CC/19-D1 k Zmluve o úvere č. 564/CC/2019 Detail