Č. Suma Názov  
844 1 200,-€ Dohoda č.2/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Detail
843 2 000,00€ Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04189 Detail
842 Neuvedené Zmluva č.1/2021 o vývoze komunálneho odpadu Detail
841 91,46€ Kúpna zmluva - odpredaj pozemku Detail
840 200,00€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
839 mesiac 425,-€ Zmluva o spolupráci obcí Detail
838 kus/250,00€ Zmluva o dielo č.01/2021 na externý projektový manažment Detail
837 140 244,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytnutie socialnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dov´tšili dôchodkový vek o socialných službách v znení neskorších predpiso Detail
836 Neuvedené Zmluva o poskytovaní služieb MOM Detail
835 Neuvedené Mandátna zmluva č.20210001 Detail
834 Neuvedené kúpna zmluva - odkup nehnuteľnosti Detail
833 291,60€ Poistná zmluva č. 8002187918 Detail
832 291,60€ Poistná zmluva č.8002187918 Detail
831 238,00€ Zmluva o dielo - Oplotenie cintorína Detail
830 Neuvedené ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ FINANCOVANIA TRIEDENÉHO ZBERU Detail
829 Neuvedené Zmluva o nájme nebytových priestorov Detail
828 170,25€ Nájomná zmluva č.2/2021 Detail
827 1 800,-€ Zmluva o poskytnutí služby Detail
826 rok 6,00€ Dodatok č.2/2020 k VZN č.4/2015 o úhradách za sociálne služby v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Štiavnik č.764, v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik o zmene výšky úhrady za ubytovanie a obslužné činnosti v tomto znení Detail
825 800 000,-€ Dodatok č. 564/CC/19-D2 k Zmluve o úver č.564/CC/19 Detail
824 Neuvedené Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.11.2015 Detail
823 bezplatne€ Zmluva o výpožičke Detail
822 28,03€ Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-VO-566-017/2020 Detail
821 203,10€ Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-VO-573-009/2020 Detail
820 Neuvedené DOHODA A č.20/25/012/28 Detail
819 Neuvedené DOHODA č.20/25/010/60 Detail
818 672,50€ DAROVACIA ZMLUVA Detail
817 82,06€ Nájomná zmluva č.6/2020 Detail
816 2 500,- €€ Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb 2020 Detail
815 9 464,64€ Kúpna zmluva - nehnuteľnosti Detail
814 1 386,00€ Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.11092020 Detail
813 119,-€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č.885/2020 Detail
812 359,-€ Darovacia zmluva Detail
811 74 152,-€ Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej Ministerstvom financií SR Detail
810 Dohodou€ Rámcova kúpna zmluva o dodávke obalov z papiera a lepenky, obalov z plastov a odpadových plastov ZK 2020 Detail
809 167,20€ Nájomná zmluva č.4/2020 Detail
808 79,-€ Nájomná zmluva č.5/2020 Detail
807 1 184,00€ Nájomná zmluva Detail
806 15 800,00€ ZMLUVA O DIELO Detail
805 568,96€ Kúpna zmluva Detail
804 45€ kúpna zmluva - odkup nehnuteľnosti Detail
803 430€ Kúpna zmluva Detail
802 27 200€ Zmluva o nadstavbe Detail
801 0€ Zámenná zmluva-zámena nehnuteľností Detail
800 284 198,31€ Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa socialných služieb v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik za rok 2019 Detail
799 4 860,00€ Mandátna zmluva - Kulturný dom, prístavba a stavebné úpravy Detail
798 1 983 058,27€ ZMLUVA O DIELO č. 510/2020 Detail
797 1 043,73€ Zmluva o prevodevlastníctva bytu Detail
796 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
795 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail