Č. Suma Názov  
639 Neuvedené Zmluva o nájme dopravného prostriedku Detail
638 306 424,40€ Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/105/73 Detail
637 Neuvedené ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu č. 20173282 Detail
636 304 224,00€ KÚPNA ZMLUVA - dodávka strojov a zariadení Detail
635 1 043,95€ Zmluva o zriadení vecného bremena č.:MZ564/2014/ZoZVB 376/2017, k.ú.Štiavnik Detail
634 Neuvedené Dodatok č.2 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb - vypovedané k 28.02.2018 Detail
633 Neuvedené Zámenná zmluva Detail
632 25 154,85€ DOHODA č. 43/§50j/NS 2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Detail
631 138 990,00€ Kúpna zmluva č. 31966/2017 - odstúpenie od zmluvy Detail
630 3 850,00€ Kúpna zmluva č.Z201733857_Z Detail
629 146,00€ Kúpna zmluva č.2370724829 Detail
628 14 400,-€ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PORADENSTVE Detail
627 12 600,00€ DODATOK č.1 k zmluve o spolupráci a poradenstve Detail
626 Neuvedené DOHODA O ZRUŠENÍ ZMLUVY O SPOLUPRACI A PORADENSTVE Detail
625 8,40€ Nájomná zmluva Detail
624 rok/20€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
623 rok/10,00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
622 rok/4,00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
621 Neuvedené Dodatok č.1/2017 k VZN č.3/2014 zásady prideľovania nájomných bytov v obci Štiavnik schválený UZN 482/2017 Z 30.06.2017 Detail
620 3.000,00€ Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR č. 37165 Detail
619 242,00€ Kúpna zmluva č. 2170672422 Detail
618 135 071,66€ Kúpna zmluva č. Z201723994_Z : Stravné poukážky Detail
617 5 198,88€ Kúpna zmluva č.Z201721670_Z : Motorová nafta Detail
616 426,00€ Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/387 Detail
615 200,00€ Zmluva o poskytnutí finančného daru ( sponzorská zmluva ) Detail
614 mesačne 200,-€ Dohoda o uznaní dlhu a splácaní v splátkach Detail
613 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
612 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
611 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
610 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
609 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
608 Neuvedené Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 13/2013 zo dňa 28.06.2013 Detail
607 Neuvedené Nájomná zmluva č.10/2017 Detail
606 5 118,00€ Zmluva o dielo - Pasport obce Štiavnik Detail
605 4 499,00€ Kúpna zmluva č.Z201712033_Z Detail
604 76 920,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie socialnej služby v zariadeniach Detail
603 Neuvedené Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.1/2016 zo dňa 24.02.2016 Detail
602 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
601 bezplatnဠNÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom futbaloveho ihriska Detail
600 1200,-€ Zmluva č.1/2017 o poskytnutí dotácie Detail
599 Neuvedené Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.02/2016 Detail
598 425,02€ Zámenná zmluva Detail
597 1 200,-€ Dohoda č.2/2017 o poskytnutí dotácie Detail
596 15 000€ Zmluva č.2/2017 o poskytnutí dotácie Detail
595 550,-€ Dohoda č.3/2017 o poskytnutí dotácie Detail
594 1 000 ,-€ Dohoda č.4/2017 o poskytnutí dotácie Detail
593 12 600,00€ Zmluva o spolupráci a poradenstve Detail
592 2450,-€ ZMLUVA o poskytovaní auditorských služieb Detail
591 Neuvedené Nájomná zmluva č. 08/2017 Detail
590 5 399,00€ Kúpna zmluva č.Z20172536_Z Detail