Č. Suma Názov  
570 0,5€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
569 2962,14€ DOHODA č.26/2016/§54-PZ Detail
568 140,36€ Faktúra č.651/2016 Detail
567 4000,00€ Kúpna zmluva č.Z201631786_Z Detail
566 Neuvedené D O H O D A O Z R U Š E N Í A V Y S P O R I A D A N Í P O D I E L O V É H O S P O L U V L A S T N Í C T V A Detail
565 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
564 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
563 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
562 Neuvedené ZÁMENNÁ ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 611 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi Detail
561 588,-€ ZÁMENNÁ ZMLUVA Detail
560 Neuvedené Nájomná zmluva č.3/2016 Detail
559 34 976,30€ Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201623831_Z Detail
558 3990,-€ Kúpna zmluva Detail
557 Neuvedené Nájomná zmluva č.2/2016 Detail
556 4200,00€ Kúpna zmluva č.Z201620397_Z Detail
555 59 362,30€ Zmluva o dielo Detail
554 3 000,00€ Zmluva o poskytnutí krátkodobej návratnej finančnej výpomoci Detail
553 Neuvedené Zámenná zmluva medzi účastníkmi Detail
552 6,90€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
551 356 170,00€ Zmluva o úvere ,,Zo ŠFRB" Detail
550 360 013,52€ Záložná zmluva č.500/228/2016 Detail
549 4 399,99€ Kúpna zmluva č.Z201614836_Z Detail
548 2,03€ ZMLUVA o zneškodňovaní doprave odpadu, odpadovej vody zhromažďovanej v žumpách a srvátky č.18/2016 Detail
547 Neuvedené Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnýcj služieb Detail
546 2450,-€ ZMLUVA o poskytovaní auditorských služieb Detail
545 Neuvedené Zámenná zmluva o zriadení vecného bremena Detail
544 1200,00€ Zmluva o manažmente verejného obstarávania Detail
543 2760,00€ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PORADENSTVE Detail
542 1 500,-€ Kúpna zmluva Detail
541 2 220,00€ Poistná zmluva č.: 2405202685 Detail
540 4 000,00€ Kúpna zmluva č.Z20169283_Z Detail
539 33,00€ Zmluva o výkone supervízie Detail
538 32792,40€ DOHODA 17/2016/§54 - CzKN o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest Detail
537 350,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
536 Neuvedené Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.01/2016 uzatvorenej dňa 15.01.2016 Detail
535 38,50€ Zmluva uzatvorená v zmysle Autorského zákona č.185/2015 Z.z. č.1611938 Detail
534 Neuvedené ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzatvorená medzi NATUR-PACK,a.s. a OBEC Štiavnik Nakladanie s odpadmi z obalov Detail
533 Neuvedené ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzatvorená medzi NATUR-PACK,a.s. a OBEC Štiavnik Detail
532 12 000€ Zmluva č.2/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
531 348,29€ Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Detail
530 746,66€ Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20161713_Z Detail
529 11 126,16€ Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20161715_Z Detail
528 2000,00€ Zmluva č.26016 Detail
527 Neuvedené Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č.Z201617156_Z (eks systém) Detail
526 51 063,99€ Kúpna zmluva č.Z20162363_Z Detail
525 1 200€ Dohoda č.2/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č3/2011 z rozpočtu obce Detail
524 13 255,92€ Kúpna zmluva č.Z20161715_Z Detail
523 40,80€ Kúpna zmluva č.Z20161709_Z Detail
522 2 240,00€ Kúpna zmluva č. Z20161713_Z Detail
521 1 200€ Zmluva č.1/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail