Č. Suma Názov  
894 Neuvedené Zámenná zmluva na nehnuteľnosti Detail
893 2 500,00€ Zmluva č.1/2022 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
892 1 200,00€ Dohoda č.2/2022 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
891 9 000,00€ Dohoda č.4/2022 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
890 550,00€ Dohoda č.3/2022 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
889 450,000€ Zmulva o úvere č.1043/CC/21 Detail
888 470,00€ Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.724/2/2021 Detail
887 161,-€ Zmluva o kontrolnej činnosti Detail
886 7 056,00€ Kúpna zmluva 079/2021 Sm Detail
885 4 950,00€ Kúpna zmluva - Vysokozdvižní vozík Detail
884 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
883 765€ Dohoda o zrušení a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva Detail
882 1213,42€ kúpna zmluva - odpredaj nehnuteľností Detail
881 761,08€ kúpna zmluva - odpredaj nehnuteľností Detail
880 416,25€ Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva Detail
879 53 302,92€ Zmluva o združenej dodávke elektriny Detail
878 1€ Memprandum o spolupráci Detail
877 1€ Nájomná zmluva pre umiestnenie Z-Boxu Detail
876 Neuvedené Ukončenie dodávok elektriny k 27.10.2021 Detail
875 69 997,73€ Kúpna zmluva č.Z202117750_Z - Plyn Detail
874 2 346,00€ zmluva o zriadení vecného bremena Detail
873 Neuvedené DOHODA č. 21/25/012/45 Detail
872 Neuvedené DOHODA č. 21/25/010/57 Detail
871 bezplatne€ ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRAV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA Detail
870 2 500,00€ ZMLUVA o poskytovaní auditorských služieb Detail
869 podľa uvedenej faktúry€ Dotávateľsko - odberateľská zmluva Detail
868 Neuvedené Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci obcí uzatvorenej dňa 15.02.2021 Detail
867 4 860,00€ Mandátna zmluva č.2020/SD/01-JK Dodatok č.1 - úprava článku VI Detail
866 680,00€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
865 1500,- bez DPH€ Zmluva o poskytnutí služby Detail
864 419,80€ Kúpna zmluva - odpredaj nehnuteľností Detail
863 Neuvedené Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.19/2019 Oprava havarijného stavu spojovacej chodby telocvična Detail
862 4 800,00€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
861 Neuvedené Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik za rok 2020 Detail
860 14 848,00€ Zmluva o dielo č. VO-28-16/2021 Detail
859 200,00€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
858 4 050,00€ Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti 724/2021 Detail
857 59,18€ Kúpna zmluva - odpredaj nehnuteľnosti Detail
856 500,00€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
855 mesačne 81,06€ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov Detail
854 586,42€ Kúpna zmluva - odpredaj nehnuteľnosti Detail
853 6 000,-€ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu vojnových hrobov Detail
852 Neuvedené Zámenná zmluva Detail
851 Neuvedené Zámenná zmluva Detail
850 Neuvedené Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Detail
849 2 500,-€ Zmluva č.1/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Detail
848 2,40€ Zmluva o poskytovaní služieb pre zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Detail
847 17 000,00€ Zmluva č.2/2021 o poskytovaní dotácie podľa platného VZN č.3/2011 o poskytovaní dotacií z rozpočtu obce Detail
846 500,-€ Dohoda č.1/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 o poskytnutí dotacií z rozpočtu obce. Detail
845 550,-€ Dohoda č.3/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 o poskytovaní dotacií z rozpočtu obce Detail
« Predchádzjúce 1 2 3 4 5 10 14 18