Č. Suma Názov  
670 3 952,00€ Kúpna zmluva č.Z20188016_Z: Detské wc kombi Detail
669 249,40€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
668 1 252,72€ Zmluva o dielo - Kamerový systém Detail
667 218,00€ Kúpna zmluva č.2180389424 - Mobilný telefón Detail
666 322 552,00€ DODATOK č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy OPKZP- PO1-SC111-2016-10/105 - Nákup technológie zberný dvor Detail
665 1 tona 25,-€ Zmluva o odbere nápojových kartónových obalov Detail
664 107 532,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytnutie socialnej služby v zariadeniach ZpS a DSS č. 670/2018-M_ORF Detail
663 751,98€ Kúpna zmluva - odpredaj pozemku Detail
662 306 424,40€ Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP Detail
661 5 100,00€ Kúpna zmluva č. Z20181777_Z: Motorová nafta Detail
660 2 500,-€ Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb Detail
659 1 845,26€ Kúpna zmluva - kúpa nehnuteľnosti Detail
658 1 000,-€ Dohoda č.04/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
657 400,-€ Darovacia zmluva - finančný dar do DSS Detail
656 500,-€ Darovacia zmluva - finančný dar do DSS Detail
655 10 000,-€ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A FINANCOVANÍ REALIÁCIE NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO PROJEKTU VÝSTAVBY,REKONŠTRUKCIE A DOBUDOVANIA FUTBALOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI ŠTIAVNIK Detail
654 1 tona 5,00€ Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Detail
653 1 500,-€ Zmluva č.01/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
652 16 000,-€ Zmluva č.02/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
651 1 200,-€ Dohoda č.02/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
650 2 000,-€ Dohoda č.01/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
649 550,-€ Dohoda č.03/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
648 33,-€ Zmluva o výkone supervízie - na rok 2018 Detail
647 3 000,-€ MANDÁTNA ZMLUVA - bytové jednotky v nadstavbe lekárne a zdravotného strediska Detail
646 Neuvedené Dohoda o ukončení zmluvy č. 2014- 70/001 o plnení podnienok na prevádzke verejnej kanalizácie obce Štiavnik Detail
645 102,22€ Kúpna zmluva Detail
644 322 552,00€ DODATOK č.2 K zmluve o poskytnutí NFP - nákup technológie zberný dvor Detail
643 446,54€ Kúpna zmluva zo dňa 29.11.2017 Detail
642 500,00€ ZMLUVA O DIELO - OPRAVA VOZIDLA RENAULT Detail
641 2 700,00€ Kúpna zmluva č. Z201762429_Z Detail
640 629,46€ Kúpna zmluva Detail
639 Neuvedené Zmluva o nájme dopravného prostriedku Detail
638 306 424,40€ Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/105/73 Detail
637 Neuvedené ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu č. 20173282 Detail
636 304 224,00€ KÚPNA ZMLUVA - dodávka strojov a zariadení Detail
635 1 043,95€ Zmluva o zriadení vecného bremena č.:MZ564/2014/ZoZVB 376/2017, k.ú.Štiavnik Detail
634 Neuvedené Dodatok č.2 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb - vypovedané k 28.02.2018 Detail
633 Neuvedené Zámenná zmluva Detail
632 25 154,85€ DOHODA č. 43/§50j/NS 2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Detail
631 138 990,00€ Kúpna zmluva č. 31966/2017 - odstúpenie od zmluvy Detail
630 3 850,00€ Kúpna zmluva č.Z201733857_Z Detail
629 146,00€ Kúpna zmluva č.2370724829 Detail
628 14 400,-€ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PORADENSTVE Detail
627 12 600,00€ DODATOK č.1 k zmluve o spolupráci a poradenstve Detail
626 Neuvedené DOHODA O ZRUŠENÍ ZMLUVY O SPOLUPRACI A PORADENSTVE Detail
625 8,40€ Nájomná zmluva Detail
624 rok/20€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
623 rok/10,00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
622 rok/4,00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
621 Neuvedené Dodatok č.1/2017 k VZN č.3/2014 zásady prideľovania nájomných bytov v obci Štiavnik schválený UZN 482/2017 Z 30.06.2017 Detail