Č. Suma Názov  
870 1 500,00€ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Detail
869 2 500,00€ ZMLUVA o poskytovaní auditorských služieb Detail
868 podľa uvedenej faktúry€ Dotávateľsko - odberateľská zmluva Detail
867 Neuvedené Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci obcí uzatvorenej dňa 15.02.2021 Detail
866 4 860,00€ Mandátna zmluva č.2020/SD/01-JK Dodatok č.1 - úprava článku VI Detail
865 1500,- bez DPH€ Zmluva o poskytnutí služby Detail
864 419,80€ Kúpna zmluva - odpredaj nehnuteľností Detail
863 Neuvedené Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.19/2019 Oprava havarijného stavu spojovacej chodby telocvična Detail
862 4 800,00€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
861 Neuvedené Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik za rok 2020 Detail
860 14 848,00€ Zmluva o dielo č. VO-28-16/2021 Detail
859 200,00€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
858 4 050,00€ Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti 724/2021 Detail
857 59,18€ Kúpna zmluva - odpredaj nehnuteľnosti Detail
856 500,00€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
855 mesačne 81,06€ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov Detail
854 586,42€ Kúpna zmluva - odpredaj nehnuteľnosti Detail
853 6 000,-€ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu vojnových hrobov Detail
852 Neuvedené Zámenná zmluva Detail
851 Neuvedené Zámenná zmluva Detail
850 Neuvedené Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Detail
849 2 500,-€ Zmluva č.1/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Detail
848 2,40€ Zmluva o poskytovaní služieb pre zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Detail
847 17 000,00€ Zmluva č.2/2021 o poskytovaní dotácie podľa platného VZN č.3/2011 o poskytovaní dotacií z rozpočtu obce Detail
846 500,-€ Dohoda č.1/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 o poskytnutí dotacií z rozpočtu obce. Detail
845 550,-€ Dohoda č.3/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZD č.3/2011 o poskytovaní dotacií z rozpočtu obce Detail
844 1 200,-€ Dohoda č.2/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Detail
843 2 000,00€ Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04189 Detail
842 Neuvedené Zmluva č.1/2021 o vývoze komunálneho odpadu Detail
841 91,46€ Kúpna zmluva - odpredaj pozemku Detail
840 200,00€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
839 mesiac 425,-€ Zmluva o spolupráci obcí Detail
838 kus/250,00€ Zmluva o dielo č.01/2021 na externý projektový manažment Detail
837 140 244,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytnutie socialnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dov´tšili dôchodkový vek o socialných službách v znení neskorších predpiso Detail
836 Neuvedené Zmluva o poskytovaní služieb MOM Detail
835 Neuvedené Mandátna zmluva č.20210001 Detail
834 Neuvedené kúpna zmluva - odkup nehnuteľnosti Detail
833 291,60€ Poistná zmluva č. 8002187918 Detail
832 291,60€ Poistná zmluva č.8002187918 Detail
831 238,00€ Zmluva o dielo - Oplotenie cintorína Detail
830 Neuvedené ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ FINANCOVANIA TRIEDENÉHO ZBERU Detail
829 Neuvedené Zmluva o nájme nebytových priestorov Detail
828 170,25€ Nájomná zmluva č.2/2021 Detail
827 1 800,-€ Zmluva o poskytnutí služby Detail
826 rok 6,00€ Dodatok č.2/2020 k VZN č.4/2015 o úhradách za sociálne služby v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Štiavnik č.764, v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik o zmene výšky úhrady za ubytovanie a obslužné činnosti v tomto znení Detail
825 800 000,-€ Dodatok č. 564/CC/19-D2 k Zmluve o úver č.564/CC/19 Detail
824 Neuvedené Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.11.2015 Detail
823 bezplatne€ Zmluva o výpožičke Detail
822 28,03€ Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-VO-566-017/2020 Detail
821 203,10€ Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-VO-573-009/2020 Detail
« Predchádzjúce 1 2 3 4 5 10 14 18