Č. Suma Názov  
420 Neuvedené Nájomná zmluva č.15 /2014 Detail
419 Neuvedené Nájomná zmluva č.16 /2014 Detail
418 Neuvedené Nájomná zmluva č. 17/2014 Detail
417 Neuvedené Nájomná zmluva č. 18/2014 Detail
416 Neuvedené Nájomná zmluva č. 10/2014 Detail
415 Neuvedené Nájomná zmluva č. 11/2014 Detail
414 Neuvedené Nájomná zmluva č. 12/2014 Detail
413 Neuvedené Nájomná zmluva č. 13/2014 Detail
412 Neuvedené Nájomná zmluva č.14/2014 Detail
411 1 300,-€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
410 Neuvedené ZMLUVA č.2/2014 o prevode správy nehnuteľného a hnuteľného majetku obce Detail
409 Neuvedené ZMLUVA č.2/2014 o prevode správy nehnuteľného a hnuteľného majetku obce Detail
408 za rok 3560,-€ Nájomná zmluva nebytových priestorov zo dňa 05.11.2014 Detail
407 6 544,40€ Dodatok č.1 k zámennej zmluve - prevozné bunky zo dňa 30.06.2014 Detail
406 Neuvedené Z m l u v a č. 9/2014 o zneškodňovaní dovážaného odpadu uzavretá podľa zákona č.223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe vyhlášky MŽP SR č.315/2004 Z.z. Detail
405 1 liter 1,-€ KÚPNO - PREDJNÁ ZMLUVA Detail
404 3 000,-€ Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.166/2014 o dotáciách Detail
403 23 449,68,-€ Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Detail
402 150,-€ KÚPNO - PREDJNÁ ZMLUVA Detail
401 1785,00,-€ Zmluva o dielo Detail
400 257,00,-€ Zmluva o dielo Detail
399 141,00,-€ Zmluva o dielo Detail
398 514,00,-€ Zmluva o dielo Detail
397 141,00,-€ Zmluva o dielo Detail
396 425,00,-€ Zmluva o dielo Detail
395 257,00,-€ Zmluva o dielo Detail
394 4,32,-€ ZMLUVA/DODATOK o poskytovaní verejných služieb Detail
393 Neuvedené ZMLUVA O DIELO Detail
392 60,00,-€ Zmluva č.2014-70/001 o plnení podmienok na prevádzkovanie verejnej kanalizácie Detail
391 Neuvedené DOHODA č.74/AC/2014 Detail
390 3 000,-€ MANDÁTNA ZMLUVA č. 2014/VO/ 01/ /Štiavnik Detail
389 17.055,60,-€ Zámenná zmluva Detail
388 Neuvedené Dohoda o zrušení Zmluvy č.2012-70/003 Detail
387 Neuvedené Zmluva o odovzdaní a prebratí hmotného majetku Detail
386 Neuvedené Zmluva o nájme č.580/2014 Detail
385 1 500,-€ Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Detail
384 34 491,90 ,-€ Zmluva o dielo č. 11062014/ KRÁLIK SK /OBEC ŠTIAVNIK Detail
383 Neuvedené ZMLUVA O DIELO Detail
382 Neuvedené ZMLUVA O NÁJME BYTOVÉHO DOMU č.3/2014 Detail
381 Neuvedené ZÁMENNÁ ZMLUVA Detail
380 Neuvedené Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Detail
379 Neuvedené Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti Detail
378 350,00,-€ KÚPNO - PREDJNÁ ZMLUVA Detail
377 Neuvedené Nájomná zmluva č. 08/2013 Detail
376 Neuvedené Nájomná zmluva č.7/2014 Detail
375 9720,00€ Dohoda o poskytnutí príspevku z UPSVaR ZA Detail
374 12,00,-€ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. 32-6/2014 Detail
373 Neuvedené Dohoda o spolupráci pri realizáci projektu Detail
372 1140,-€ Zmluva o dielo č. 2-DEM2014-042 Detail
371 Neuvedené Nájomná zmluva č.6/2014 na garáž Detail