Č. Suma Názov  
489 Neuvedené Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
488 Neuvedené Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
487 Neuvedené Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
486 180,-€ Kúpna zmluva č.1 Detail
485 1 152,00€ MANDÁTNA ZMLUVA Detail
484 232 942,06€ Zmluva o dielo - modernizácia verejného osvetlenia - etapa A Detail
483 74 034,54€ Zmluva o dielo - modernizácia verejného osvetlenia - etapa B Detail
482 100,-€ Zmluva o nájme nebytových priestorov 72015 Detail
481 1142,42€ KÚPNA ZMLUVA Detail
480 27 800,-€ Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č.1237/15/2015 Detail
479 5 000, 00€ Kúpno – predajná zmluva o dielo Detail
478 Neuvedené Dohoda č.27/§50j/NS 2015 Detail
477 222,64€ K Ú P N A Z M L U V A Detail
476 38,95€ Zmluva o zderužených dodávkach zemného plynu č.SC2015/038/Obec Štiavnik Detail
475 Neuvedené Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky Detail
474 Neuvedené Zmluva o výpožičke č.1/2014/BRO Detail
473 Neuvedené Zmluva o nájme nebytových priestorov Detail
472 mesačne 65,00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov Detail
471 348,29€ Zmluva o pripojení zariadenia žiadateľa sústavy do distribučnej sústavy Detail
470 216,61€ Zmluva o pripojení zariadenia žiadatela sústavy do distribučnej sústavy Detail
469 1020,-€ KÚPNA ZMLUVA č. 01/2015 Detail
468 200,-€ KÚPNA ZMLUVA Detail
467 200, -€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
466 /osoba/na mesiac vo výške 2,66€ Nájomná zmluva č. 04/2015 Detail
465 /osoba/na mesiac vo výške 2,66€ Nájomná zmluva č. 05/2015 Detail
464 1000,00€ ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU Detail
463 na rok 3,75€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
462 8 421,60€ Zmluva o poskytovaní služieb - kamerový systém č............ Detail
461 30.000€ KÚPNA ZMLUVA Detail
460 Neuvedené Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 5/2011 Detail
459 Neuvedené Príkoha č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 05.11.2014 Detail
458 na l rok 1,-€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
457 na l rok 1,-€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
456 na l rok 1,-€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
455 na l rok 1,-€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
454 na l rok 1,-€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
453 530,58€ Kúpna zmluva Detail
452 Neuvedené ZMLUVA o predajirafinérskych produktov Detail
451 Neuvedené Zmluva o vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu Detail
450 Neuvedené Kúpna zmluva na dodávku druhotných surovín č. 1/2015 Detail
449 100€ Zmluva o nájme nebytových priestorov 4/2015 Detail
448 Neuvedené Dohoda medzi stavebnými úradmi začlenenými do Spoločného stavebného úradu Detail
447 Neuvedené Dohoda medzi stavebnými úradmi začlenenými do Spoločného stavebného úradu Detail
446 Neuvedené Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
445 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
444 Neuvedené ZMLUVA O POVERENÍ SPROSTREDKOVATEĽA SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV - vypovedané k 28.02.2018 Detail
443 bez ( DPH) 10,-€ Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb - vypovedané k 28.02.2018 Detail
442 0,50€/m2/rok€ NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
441 1450,-€ K Ú P N A Z M L U V A Detail
440 1300,00€ Zmluva o dielo Detail