Č. Suma Názov  
883 765€ Dohoda o zrušení a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva Detail
882 1213,42€ kúpna zmluva - odpredaj nehnuteľností Detail
881 761,08€ kúpna zmluva - odpredaj nehnuteľností Detail
880 416,25€ Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva Detail
879 53 302,92€ Zmluva o združenej dodávke elektriny Detail
878 1€ Memprandum o spolupráci Detail
877 1€ Nájomná zmluva pre umiestnenie Z-Boxu Detail
876 Neuvedené Ukončenie dodávok elektriny k 27.10.2021 Detail
875 69 997,73€ Kúpna zmluva č.Z202117750_Z - Plyn Detail
874 2 346,00€ zmluva o zriadení vecného bremena Detail
873 Neuvedené DOHODA č. 21/25/012/45 Detail
872 Neuvedené DOHODA č. 21/25/010/57 Detail
871 bezplatne€ ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRAV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA Detail
870 2 500,00€ ZMLUVA o poskytovaní auditorských služieb Detail
869 podľa uvedenej faktúry€ Dotávateľsko - odberateľská zmluva Detail
868 Neuvedené Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci obcí uzatvorenej dňa 15.02.2021 Detail
867 4 860,00€ Mandátna zmluva č.2020/SD/01-JK Dodatok č.1 - úprava článku VI Detail
866 680,00€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
865 1500,- bez DPH€ Zmluva o poskytnutí služby Detail
864 419,80€ Kúpna zmluva - odpredaj nehnuteľností Detail
863 Neuvedené Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.19/2019 Oprava havarijného stavu spojovacej chodby telocvična Detail
862 4 800,00€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
861 Neuvedené Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik za rok 2020 Detail
860 14 848,00€ Zmluva o dielo č. VO-28-16/2021 Detail
859 200,00€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
858 4 050,00€ Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti 724/2021 Detail
857 59,18€ Kúpna zmluva - odpredaj nehnuteľnosti Detail
856 500,00€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
855 mesačne 81,06€ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov Detail
854 586,42€ Kúpna zmluva - odpredaj nehnuteľnosti Detail
853 6 000,-€ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu vojnových hrobov Detail
852 Neuvedené Zámenná zmluva Detail
851 Neuvedené Zámenná zmluva Detail
850 Neuvedené Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Detail
849 2 500,-€ Zmluva č.1/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Detail
848 2,40€ Zmluva o poskytovaní služieb pre zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Detail
847 17 000,00€ Zmluva č.2/2021 o poskytovaní dotácie podľa platného VZN č.3/2011 o poskytovaní dotacií z rozpočtu obce Detail
846 500,-€ Dohoda č.1/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 o poskytnutí dotacií z rozpočtu obce. Detail
845 550,-€ Dohoda č.3/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZD č.3/2011 o poskytovaní dotacií z rozpočtu obce Detail
844 1 200,-€ Dohoda č.2/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Detail
843 2 000,00€ Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04189 Detail
842 Neuvedené Zmluva č.1/2021 o vývoze komunálneho odpadu Detail
841 91,46€ Kúpna zmluva - odpredaj pozemku Detail
840 200,00€ KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
839 mesiac 425,-€ Zmluva o spolupráci obcí Detail
838 kus/250,00€ Zmluva o dielo č.01/2021 na externý projektový manažment Detail
837 140 244,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytnutie socialnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dov´tšili dôchodkový vek o socialných službách v znení neskorších predpiso Detail
836 Neuvedené Zmluva o poskytovaní služieb MOM Detail
835 Neuvedené Mandátna zmluva č.20210001 Detail
834 Neuvedené kúpna zmluva - odkup nehnuteľnosti Detail
« Predchádzjúce 1 2 3 4 5 10 14 18