Č. Názov Dátum zverejnenia
62 VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik 30.11.2021
61 „návrh“ VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE Štiavnik Č. .../ 2021 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2022 29.11.2021
60 ,,Návrh" Všeobecne z á v ä z n é nariadenie Obce Štiavnik č. .......... o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 na ú z e m í obce Štiavnik 29.11.2021
59 Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik 10.06.2021
58 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik 10.06.2021
57 Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ a výšky poplatkov v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik 28.01.2021
56 Návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik 30.11.2020
55 „návrh“ V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Štiavnik Č. .../ 2020 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2021 30.11.2020
54 „návrh“ Všeobecne z á v ä z n é nariadenie Obce Štiavnik č. .......... o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021 na ú z e m í obce Štiavnik. 30.11.2020
53 „ n á v r h „ Dodatok č. 2/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štiavnik 30.11.2020
52 ,, Návrh" Dodatok č.1/2020 k VZN Obce Štiavnik č. 1/2011 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Štiavni a o výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Obce Štiavnik 30.11.2020
51 Dodatok č. 2/2020 k VZN č. 4/2015 o úhradách za sociálne služby v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb 09.11.2020
50 Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik 01.10.2020
49 VZN č. 1/2020 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik 07.02.2020
48 Dodatok č. 1 k VZN 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik 29.11.2019
47 „ n á v r h „ VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE Štiavnik Č. .....2019 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2020 29.11.2019
46 „ n á v r h „ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnik č. ..... /2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020 na ú z e m í obce Štiavnik. 29.11.2019
45 Dodatok č. 1 k VZN 1/2019 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v skolskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik 09.08.2019
44 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 5/2019 O ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Štiavnik zakázané alebo obmedzené 16.04.2019
43 VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik 12.02.2019
42 VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik 12.02.2019
41 Návrh na dodatok č.1/2019 k VZN č. 4/2015 o úhradách za sociálne služby v zariadeniach pre seniorov a domove socialných služieb Štiavnik 12.02.2019
40 „ n á v r h „ Všeobecne z á v ä z n é nariadenie Obce Štiavnik č. .... /2018 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 na ú z e m í obce Štiavnik. 21.11.2018
39 „ n á v r h „ VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE Štiavnik Č..../2018 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2019 21.11.2018
38 Dodatok č.1 - ,, návrh" k VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými odpadmi na území obce Štiavnik 13.06.2018
37 VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom zariadení 25.01.2018
36 Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 4/2015 o úhradách za sociálne služby v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Štiavnik 764 a o zmene výšky úhrady za obslužné činnosti a ubyovanie 25.01.2018
35 ,, Návrh " Všeobecné závazné nariadenie obce Štiavnik - Daň z pozemkov 29.11.2017
34 ,, Návrh " Všeobecné závazné nariadenie obce Štiavnik - Daň a TKO 29.11.2017
33 ,,Návrh " VZN č.3/2014 - Dodatok č. 1/2017 05.06.2017
32 Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štiavnik o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade hmotnej alebo náhlej núdze formou jednorazovej dávky 01.03.2017
31 Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik 01.02.2017
30 Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce č. ...... /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štiavnik 29.11.2016
29 Návrh o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 na ú z e m í obce Štiavnik. 08.11.2016
28 „ N á v r h „ V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Štiavnik č. 5/2016 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2017 08.11.2016
27 Návrh Všeobecné záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za rozvoj 08.11.2016
26 Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Štiavnik. 06.05.2016
25 Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik 12.02.2016
24 Návrh VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik 12.02.2016
23 ,,Návrh " Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štiavnik č. ... /2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Štiavnik 10.02.2016
22 ,,Návrh" Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 4/2015 o úhradách za sociálne služby v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Štiavnik 08.02.2016
21 „ n á v r h „ Všeobecne z á v ä z n é nariadenie Obce Štiavnik č. 6/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 na ú z e m í obce Štiavnik. 28.10.2015
20 „ N á v r h „ V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Štiavnik č. 5/2015 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2016 28.10.2015
19 Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 4/2015 o úhradách za sociálne služby v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Štiavnik č. 764, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik o zmene výšky úhrady za obslužné činnosti a ubytovanie v tomto znení 21.10.2015
18 Všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnik č. 4/2015 o úhradách za sociálne služby poskytované v Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych služieb Štiavnik č. 764, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik 12.03.2015
17 Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štiavnik č. .../2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Štiavnik. 30.12.2014
16 „ N á v r h „ V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Štiavnik č. ........./2014 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2015 28.11.2014
15 ,,Návrh " Všeobecné z á v ä z n é nariadenie Obce Štiavnik č. ....................... o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015 na ú z e m í obce Štiav 28.11.2014
14 „N á v r h“ Všeobecne záväzné nariadenie č. .............. o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd v obci Štiavnik 28.11.2013
13 Všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnik č. .../2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 28.11.2013
« Predchádzjúce 1 2