Č. Názov Dátum zverejnenia
54 Všeobecne z á v ä z n é nariadenie Obce Štiavnik č. 4/2021 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 na území obce Štiavnik. 16.12.2021
53 VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENI OBCE Štiavnik č. 3/ 2021 O DAN Z NEHNUTEĹNOSTI na kalendárny rok 2022 16.12.2021
52 VZN č.2/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ, ŠJ a SCVČ 17.12.2020
51 VZN Obce Štiavnik č.3/2020 o Dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021 16.12.2020
50 VZN Obce Štiavnik č.4/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021 na území obce Štiavnik 16.12.2020
49 DODATOK č. 1/2020 k VZN Obce Štiavnik č.1/2011 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Štiavnik a o výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Obce Štiavnik 16.12.2020
48 Dodatok č.2/2020 k VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Štiavnik 16.12.2020
47 VZN č. 1/2020 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik 25.02.2020
46 Dodatok č. 1 k VZN 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik 17.12.2019
45 VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE Štiavnik č.7/2019 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2020 16.12.2019
44 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnik č. 8 /2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020 na ú z e m í obce Štiavnik 16.12.2019
43 Všeobecné záväzné nariadenie č.6/2019 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy s Materskou školou 18.11.2019
42 Dodatok č. 1 k VZN 1/2019 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v skolskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik 09.09.2019
41 PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE ŠTIAVNIK NA ROKY 2016 - 2020 25.06.2019
40 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 5/2019 O ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Štiavnik zakázané alebo obmedzené 25.06.2019
39 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 3/2019 O číslovaní stavieb na území obce Štiavnik marec 2019 29.04.2019
38 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 4/2019 O určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Štiavnik Marec 2019 29.04.2019
37 Všeobecne z á v ä z n é nariadenie Obce Štiavnik č. 3 /2018 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 na ú z e m í obce Štiavnik. 14.12.2018
36 VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE Štiavnik č.2/2018 O DANI Z NEHNUTEĽNSTI na kalendárny rok 2019 14.12.2018
35 Dodatok č.1 k VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými odpadmi na území obce Štiavnik 30.06.2018
34 Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 4/2015 o úhradách za sociálne služby v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Štiavnik 12.02.2018
33 Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2017 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 na území obce Štiavnik 16.12.2017
32 Všeobecné záväzné nariadenie obce Štiavnik č. 4/2017 o daniach z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018 16.12.2017
31 Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytnutia služieb na trhových miestach na území Obce Štiavnik 03.07.2017
30 VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik pre rok 2017 20.02.2017
29 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štiavnik 15.12.2016
28 Všeobecne z á v ä z n é nariadenie Obce Štiavnik č. 6/2016 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 na ú z e m í obce Štiavnik. 15.12.2016
27 VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE Štiavnik č. 5/2016 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2017 15.12.2016
26 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štiavnik 06.05.2016
25 Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štiavnik č. 3 /2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Štiavnik. 29.02.2016
24 Všeobecne z á v ä z n é nariadenie Obce Štiavnik č. 6/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 na ú z e m í obce Štiavnik. 16.12.2015
23 V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Štiavnik č. 5/2015 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2016 16.12.2015
22 Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov 30.11.2015
21 Všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnik č. 4/2015 o úhradách za sociálne služby poskytované v Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych služieb Štiavnik č. 764, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik 30.03.2015
20 VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik 06.02.2015
19 VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik 06.02.2015
18 Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štiavnik č. 1 /2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Štiavnik. 15.01.2015
17 Dodatok č. 1 k VZN 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik 17.12.2014
16 V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Štiavnik č. 4/2014 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2015 16.12.2014
15 Všeobecne z á v ä z n é nariadenie Obce Štiavnik č. 5/2014 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015 na ú z e m í obce Štiavnik. 16.12.2014
14 VZN č.3/2014 zásady prideľovania nájomných bytov v Obci Štiavnik ,, Bytové domy obce Štiavnik " 28.02.2014
13 Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd v obci Štiavnik 16.12.2013
12 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnik č. 7/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 16.12.2013
11 V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E ŠT I A V N I K č. 6./2013 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2014 16.12.2013
10 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnik č. 5/2013 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014 na ú z e m í obce Štiavnik 16.12.2013
9 VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE ŠTIAVNIK č. 4/2013 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Štiavnik 16.12.2013
8 VZN obce Štiavnik č.3/2013 28.02.2013
7 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 14.12.2012
6 V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E ŠT I A V N I K č. 5/2012 14.12.2012
5 Všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnik č. 6/2012 14.12.2012
« Predchádzjúce 1 2