Prílohy k zápisnici zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku22.10.2013