Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnik č. 7/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom16.12.2013