Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnik č. 5/2013 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014 na ú z e m í obce Štiavnik16.12.2013