Prílohy k zápisnici zo 7. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku22.04.2014