vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce - CAS 2517.03.2015