vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce - DH 11201.10.2015