Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 4/2015 o úhradách za sociálne služby v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Štiavnik č. 764, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik o zmene výšky úhrady za obslužné činnosti a ubytovanie v tomto znení21.10.2015