Prílohy k zápisnici zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku25.11.2015