Všeobecne z á v ä z n é nariadenie Obce Štiavnik č. 6/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 na ú z e m í obce Štiavnik.16.12.2015