Návrh VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik12.02.2016