Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik12.02.2016