vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce11.05.2016