OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa13.03.2019