V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 5/2019 O ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Štiavnik zakázané alebo obmedzené16.04.2019