vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o úvere26.04.2019