OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa10.07.2019