OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.10.07.2019