Dodatok č. 1 k VZN 1/2019 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v skolskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik09.08.2019