VZN č. 1/2020 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik07.02.2020