Prílohy k zápisnici z 8.riadneho zasadnutia OZ16.03.2020