Prílohy k zápisnici z 10. riadneho zasadnutia OZ17.07.2020