Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik10.06.2021