Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik10.06.2021