zámer obce prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa08.07.2021